Innehållsförteckning

1 Förord
2 Sammanfattning
 2.1 Väntetider och utredning
 2.2 Behandling
3 Bakgrund
4 Antal fall och täckningsgrad, trender
5 Inrapporteringshastighet
6 Klassifikation av riskkategorier
7 Väntetider
 7.1 Väntetid mellan datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning
 7.2 Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten
 7.3 Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi
 7.4 Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer
8 Diagnostik
 8.1 Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes
 8.2 PSA-nivå vid diagnos
 8.3 Antal tagna biopsier
 8.4 Skelettscintigrafi
9 Behandling
 9.1 Täckningsgrad för registrering av primärbehandling
 9.2 Behandlingsstrategi
 9.3 Radikal prostatektomi
 9.4 Strålbehandling
 9.5 Behandling av lokalt avancerad prostatacancer
 9.6 Biverkningar efter behandling
 9.7 Hormonbehandling
10 Prostatacancerspecifik mortalitet
11 Senaste fem årens publikationer/presentationer baserade på NPCR
Referenser

Tabeller

1 Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, 1998-2012.
2 Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs. täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår 2012.
3 Antal fall (procent) per diagnosår och riskkategori, 1998-2012.
4 Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, 2004-2012.
5 PSA-nivå (μg/L) per diagnosår, 1998-2012.
6 Antal tagna biopsier, per diagnosår, 2007-2012.
7 Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, 2007-2012.
8 Typ av radikal prostatektomi, per diagnosår, 1998-2012.
9 Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, 2009-2012.
10 Typ av radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
11 Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår, 2009-2012.
12 Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och högrisk), behandlingsår 2012.
13 pT-stadium, per behandlingsår, 2009-2012.
14 Positiv marginal, per behandlingsår, 2009-2012.
15 Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlingsår, 2009-2012.
16 Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
17 Typ av primär strålterapi, per diagnosår, 1998-2012.
18 Andel genomförda strålbehandlingar bland de som har planerad strålterapi eller remiss till strålterapi registrerad på behandlingsblanketten, per diagnosår, 2009-2012.
19 Typ av primär strålterapi, per behandlingsår, 2009-2012.
20 Typ av primär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
21 Fraktionsdos vid primär extern strålterapi av män med låg- eller intermediärrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
22 Fraktionsdos vid primär extern strålterapi av män med högrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
23 Antal män som fått postoperativ strålterapi (adjuvant eller salvage), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
24 Antalet män med PROM-data vid baslinje och 1 år efter kurativt syftande behandling.
25a Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012.
25b Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012, forts...
26a Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012.
26b Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012, forts...

Figurer

1 Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 100 000 män, 1970-2011.
2 Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2012.
3 Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2012, per region.
4 Fördelning av riskkategori per diagnosår, 1998-2012.
5 Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, 2012.
6 Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2012.
7 KARTA - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2012.
8 Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, 2012.
9 Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, 2012.
10 KARTA - Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, 2012.
11 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2012.
12 KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2012.
13 Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, 2012.
14 Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA100 μg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
15 KARTA - Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA100 μg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
16 Incidens och huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, 2012.
17 Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, 2012.
18 PSA-nivå (μg/L) vid diagnos per diagnosår, 1998-2012.
19 Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, 2012.
20 Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, 2012.
21 Andel män med T1-2, PSA mindre än 20 μg/L och Gleasonsumma 6 eller lägre som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.
22 Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA 20-50 μg/L som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.
23 Andel män äldre än 75 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA 20-50 μg/L som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.
24 Behandlingsstrategi per riskkategori och diagnosår, 1998-2012.
25 Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2012.
26 Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2012.
27 Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp, 2008-2012.
28 Andel män 65 år eller yngre vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.
29 Andel män 65 år eller yngre vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.
30 Andel män äldre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.
31 Andel män äldre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.
32 Andel män med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 μg/L, ej mer än 2 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 4 mm) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.
33 Andel män med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 μg/L, ej mer än 2 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 4 mm) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.
34 Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
35 Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.
36 Andel män äldre än 75 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
37 Andel män äldre än 75 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.
38 Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
39 Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.
40 Andel män äldre än 75 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.
41 Andel män äldre än 75 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.
42 Antal radikala prostatektomier, per behandlande sjukhus och behandlingsår, 2009-2012.
43 Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
44 Andel som saknar uppgift om nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
45 Andel opererade med nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
46 Andel opererade med nervsparande intention vid radikal prostatektomi (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 μg/L), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
47 Andel som saknar uppgift om pT-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
48 Andel pT2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
49 Andel pT2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 μg/L), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
50 Andel pT2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
51 Andel pT2-tumörer (män med lokaliserad högrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
52 Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
53 Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
54 Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
55 Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår 2012.
56 Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata, och PSA < 20 μg/L) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår 2012.
57 Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
58 Andel som saknar uppgift om adjuvant terapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
59 Andel opererade män med pT3-tumör och/eller positiv marginal som fått adjuvant strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.
60 Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2011-2012.
61 Andel av primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
62 Andel av primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
63 Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
64 Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
65 Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling med IMRT, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
66 Andel av primärt strålbehandlade män med högrisk prostatacancer (T3 och/eller Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonbehandling med GnRH eller TAB, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
67 Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, 2011-2012.
68 Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.
69 Behandling av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, 2011-2012.
70 Andel av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.
71 Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 μg/L, ej M1), per behandlande landsting, 2011-2012.
72 Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 μg/L, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.
73 Graden av ansträngningsinkontinens före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.
74 Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.
75 Graden av erektil dysfunktion (ED) före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.
76 Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning).
77 Median PSA-nivå (μg/L) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per diagnosår, 1998-2012.
78 Kumulativ mortalitet av prostatacancer, kardiovaskulära orsaker, samt andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp.

1 Förord

I Nationella prostatacancerregistret (NPCR) registreras sedan 1998 nya fall av prostatacancer från landets alla sex sjukvårdsregioner med en täckning som överskrider 98 % jämfört med Cancerregistret, till vilket registreringen är lagstadgad. Nyheter i rapporteringen från NPCR under 2013 är att vi öppnat en publik hemsida; www.npcr.se, med information om registret och tillgång till nationella och regionala årsrapporter. En arbetsgrupp från NPCR och INCA har skapat en online-rapport i (nästan) realtid på INCA. För åtkomst till rapporten krävs autentisering eftersom INCA innehåller integritetskänsliga data. I online-rapporten finns data som redovisas på exakt samma vis som i årsrapporten. Rapporten visar data på nivåerna; den egna kliniken, alla landsting samt riksgenomsnittet. Styrgruppens förhoppning är att detta verktyg ska stimulera till snabbare inrapportering av data till NPCR, eftersom man nu kan analysera den egna klinikens data direkt efter inrapportering. En viss fördröjning på några veckor finns dock, eftersom data fortfarande monitoreras innan de läggs in i INCA.

21 november 2013
Pär Stattin, Fredrik Sandin, Ola Bratt, Camilla Thellenberg Karlsson, Ingela Frank-Lissbrant, Marie Hjälm-Eriksson och Jan-Erik Damber för styrgruppen för Nationella prostatacancerregistret.

Fredrik Sandin, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, gjorde sammanställning och statistisk bearbetning av data till årsrapporten.

Annette Wigertz, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro, koordinerade, redigerade och korrekturläste årsrapporten.

2 Sammanfattning

2.1 Väntetider och utredning

År 2010 infördes registrering av flera datum i vårdkedjan i NPCR för att kunna analysera väntetider för män med prostatacancer. Dessa data visar att väntetiderna överlag är långa för män med misstänkt eller diagnostiserad prostatacancer. Socialstyrelsen publicerade i oktober 2013 en utredning av väntetider i cancervården [1] och där noterades att NPCR var det enda register som registrerade datum för utfärdande av remiss (Figur 6 och 8). Tiden mellan cancerprov och besked om vad provet innehöll är den väntetid som patienter upplever som mest påfrestande. Medianvärdet för väntetiden mellan biopsitagning och cancerbesked till patienten var 2012 28 dagar i riket med en variation mellan 19 och 42 dagar mellan landsting med kortast och längst väntetid. NPCR har föreslagit en målnivå på högst 18 dagars väntetid mellan biopsi av prostata och PAD-besked. Jämfört med andra cancerformer är väntetiderna generellt långa för män med misstänkt eller diagnostiserad prostatacancer konstaterar NPCR och SoS utredare.

2.2 Behandling

Lokalt avancerade tumörer har en hög risk att progrediera och cirka 30 % av män med lokalt avancerade tumörer dör av prostatacancer inom tio år. År 2012 behandlades 67 % av män 75 år eller yngre med lokalt avancerad prostatacancer i botande syfte. Dessa män bör i större utsträckning erbjudas kurativ terapi och i NPCR anser vi att en rimlig målnivå är 90 %. Andelen män 76-80 år med lokalt avancerad cancer som behandlades med kurativ terapi var 11 % . Eftersom den förväntade överlevnaden hos en 76-årig man idag är tio år och för en 80-årig man åtta år bör även en högre andel av dessa män genomgå kurativ terapi. Men mot bakgrund av dagens svaga evidensläge är det svårt att motivera en exakt målnivå för denna grupp av äldre män med lokalt avancerad cancer, här måste individuella ställningstaganden göras eftersom samsjuklighet är en viktig faktor att ta hänsyn till i behandlingsbeslutet.

3 Bakgrund

Antalet män som diagnostiseras med prostatacancer per år (incidensen) har ökat sedan registreringen i Cancerregistret startade 1958. En kraftigare ökning skedde från slutet av 1990-talet i samband med att mätning av prostata-specifikt antigen (PSA) blev allt mer vanligt, men denna ökning har nu planat ut. Dödligheten (mortaliteten) i prostatacancer har å andra sidan varit mer stabil och i princip helt oförändrad sedan 1970-talet (Figur 1).


PIC

Figur 1: Åldersstandardiserad incidens och mortalitet av prostatacancer i Sverige per 100 000 män, 1970-2011.

Åldersstandardiserad enligt befolkningen i Sverige (incidens) respektive Norden (mortalitet) år 2000. Källa: Socialstyrelsen (incidens), www.socialstyrelsen.se, respektive NORDCAN (mortalitet), www.ancr.nu.


4 Antal fall och täckningsgrad, trender

År 2012 diagnostiserades 8 719 fall av prostatacancer vilket innebär en minskning på 9 % jämfört med 2011. Täckningen var 96 % jämfört med Cancerregistret. För NPCR som helhet har vi sedan 1998 en mycket god täckning på 98 %, vilket innebär att data i NPCR är rikstäckande och populationsbaserade (Tabell 1). Täckningsgrad och antal patienter som diagnostiserades per landsting 2012 visas i tabell 2. Alla landsting, och även privata vårdgivare har en täckning jämfört med Cancerregistret på 87 % eller högre. Efterforskning på data fortsätter efter rapporten vilket innebär att vi kommer att uppnå cirka 98 % täckning även för 2012.Tabell 1: Antal fall och täckningsgrad i procent (%) per sjukvårdsregion och diagnosår, 1998-2012.

Stockholm-
Gotland

Uppsala-
Örebro

Sydöstra

Södra

Västra

Norra

Totalt

Diagnosår
  1998 748    (69) 1370    (98) 716  (100) 1154  (100) 1376    (98) 772  (100) 6136    (94)
  1999 1140    (92) 1580    (99) 791  (100) 1333    (99) 1476    (99) 835  (100) 7155    (98)
  2000 1193    (84) 1519  (100) 776  (100) 1412  (100) 1578    (98) 756  (100) 7234    (96)
  2001 1285    (90) 1587  (100) 778  (100) 1518  (100) 1568    (98) 712  (100) 7448    (98)
  2002 1344    (86) 1655  (100) 853  (100) 1482    (99) 1459    (99) 828  (100) 7621    (97)
  2003 1702    (95) 1909  (100) 905  (100) 1655  (100) 1757    (99) 927  (100) 8855    (99)
  2004 1927    (95) 2022    (99) 1030  (100) 1808  (100) 1914    (99) 1056  (100) 9757    (99)
  2005 1973    (95) 1979    (99) 1145  (100) 1794    (99) 1883  (100) 957  (100) 9731    (99)
  2006 1683    (86) 1917    (99) 1126  (100) 1716    (99) 1895  (100) 828  (100) 9165    (97)
  2007 1676    (98) 1828    (99) 1099  (100) 1630    (98) 1801  (100) 869  (100) 8903    (99)
  2008 1611    (93) 1829  (100) 1049  (100) 1729    (98) 1702  (100) 930  (100) 8850    (98)
  2009 2014    (96) 2250  (100) 1397  (100) 1876    (99) 1947  (100) 1028  (100) 10512    (99)
  2010 1884    (98) 1927  (100) 1235  (100) 1678    (98) 1949  (100) 1078  (100) 9751    (99)
  2011 1786    (91) 1955  (100) 1209  (100) 1786    (97) 1849  (100) 972  (100) 9557    (98)
  2012 1746    (91) 1716  (100) 1116  (100) 1588    (91) 1539  (100) 1014    (99) 8719    (96)
  Totalt 23712    (91) 27043    (99) 15225  (100) 24159    (98) 25693    (99) 13562  (100) 129394    (98)

Vi har undersökt patientkarakteristika, behandling och överlevnad för de män som registrerats i Cancerregistret men inte rapporterats till NPCR. Vi fann att 97.9 % återfanns i NPCR men att 2 598 av 103 047 (2.1 %) av män diagnostiserade med prostatacancer 1998-2009 enbart rapporterats till Cancerregistret. Med hjälp av data i Patientregistret, Läkemedelsregistret och Dödsorsaksregistret undersöktes ålder vid diagnos, primärbehandling, samsjuklighet och dödlighet i prostatacancer och andra orsaker. Män som inte fanns med i NPCR var i medeltal två år äldre vid diagnos, en mindre andel hade genomgått prostatektomi; 12 % vs 23 %, de icke-registrerade hade något kortare postoperativa vårdtider, medelvärde 4.1 vs 5.0 dagar och de hade en aning lägre total dödlighet efter 10 års uppföljning. Den i särklass starkaste faktorn för registrering var vårdgivare, andelen icke rapporterade fall varierade från 0.2 % till 7.5 % mellan landets landsting. Vi har vidare identifierat 1 932 män vars enda diagnosuppgift om prostatacancer kommer från Dödsorsaksregistret, s.k. ”death certificate only” diagnoser (DCO). Dessa män hade en medianålder på 85 år, och endast en enda man av dessa hade opererats med prostatektomi. De hade en mycket högre samsjuklighet än män registrerade i NPCR, och knappt hälften hade fått hormonbehandling före dödsdatum. Sammantaget talar dessa uppgifter för att NPCR är representativt för all prostatacancer i Sverige och att icke-rapporterade män som registrerats i Cancerregistret inte utgör någon speciell patientkategori och att den lilla grupp av män som diagnostiseras efter döden är en liten grupp av mycket gamla män med hög samsjuklighet och avancerad cancer vid diagnos.Tabell 2: Andel fall av prostatacancer i Cancerregistret som registrerats i NPCR, dvs. täckningsgrad av NPCR jämfört med Cancerregistret, för diagnosår 2012.

Cancer-
registret

NPCR

Täcknings-
grad (%)

Landsting
  Dalarna 241 241 (100)
  Gotland 48 48 (100)
  Halland 330 330 (100)
  Jönköping 309 309 (100)
  Kalmar 245 245 (100)
  Kronoberg 257 257 (100)
  Norrbotten 241 241 (100)
  Värmland 252 252 (100)
  Västmanland 261 261 (100)
  Örebro 194 194 (100)
  Östergötland 360 360 (100)
  Västra Götaland 931 930 (100)
  Uppsala 226 225 (100)
  Jämtland 202 201 (100)
  Södermanland 183 182 (99)
  Västerbotten 297 295 (99)
  Västernorrland 263 261 (99)
  Gävleborg 228 225 (99)
  Blekinge 135 132 (98)
  Stockholm 683 667 (98)
  Övriga/privat 2271 2059 (91)
  Skåne 882 765 (87)

Eftersom diagnosår är taget från Cancerregistret stämmer inte det totala antalet till fullo med antalet i tidigare tabell.

5 Inrapporteringshastighet

Figur 2 visar inrapporteringshastigheten i riket baserad på tiden mellan det datum då patienten fick diagnos och det datum då monitor rapporterade in data till INCA. Tre månader efter diagnos hade 46 % av män diagnostiserade under 2012 med prostatacancer inrapporterats till NPCR med en spridning mellan 34 % och 61 %. Tolv månader efter diagnosdatum hade 97 % av fallen rapporterats in till NPCR och andelen varierade från 91 % till 100 % mellan regionerna (Figur 2 och 3).


PIC

Figur 2: Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2012. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret.


Den långa tiden mellan diagnos och inrapportering beror rimligen på att många vårdgivare inväntar påminnelse från sitt Regionala cancercentrum innan man rapporterar in data. I NPCR har vi satt som mål att diagnosformulär ska vara inrapporterad till INCA en månad efter att patienten fått sitt cancerbesked. Styrgruppen arbetar för att påskynda inrapporteringen eftersom en snabbare rapportering skulle medföra en rad fördelar, bland annat att inrapporterande enheter kan använda sina data i realtid, även i ett kortsiktigt kvalitetsarbete t.ex. för att korta väntetider. I syfte att förenkla och skynda på registreringen av data på diagnostikformuläret har information från kompletterande radiologiska undersökningar flyttats till primärbehandlingsformuläret. Ändrade rutiner på klinikerna med spontaninrapportering direkt efter PAD-besked skulle då göra det möjligt att nå målet om en månad från PAD-besked till registrering. I oktober 2013 lanserades en online-rapport i (nästan) realtid som gör att klinikern snabbt kan se den egna klinikens data i jämförelse med andra landsting och riksgenomsnittet. Förhoppningen är att detta verktyg stimulerar till snabbare inrapportering av data eftersom man nu kan analysera den egna klinikens data direkt efter inrapportering.


PIC

Figur 3: Inrapporteringshastighet till Nationella prostatacancerregistret för fall diagnostiserade 2012, per region. Figuren visar för givet antal månader efter diagnos den kumulativa andelen fall som har rapporterats in till registret.


6 Klassifikation av riskkategorier

Prostatacancer är en sjukdom med en stor spridning av risken för död i sjukdomen. Den klassifikation av riskkategorier som används i NPCR är en modifikation av National Comprehensive Cancer Network [2]. Den baseras på lokalt kliniskt tumörstadium, eventuell förekomst av lymfkörtelmetastaser och skelettmetastaser, Gleasonsumma på diagnostisk biopsi och PSA-nivå i serum vid datum för diagnos. Denna klassifikation är starkt prognostisk vilket också har visats i NPCR [3]. Vi har justerat klassifikationen så att vi särskiljer mellan lågt differentierade men lokaliserad cancer, dvs. Gleasonsumma 8-10 och cT2 och lokalt avancerad cancer cT3 och/eller PSA mellan 20-50 μg/L.

Det har skett en stark ökning av lokaliserad låg- och intermediärrisk cancer under de fjorton år som NPCR samlat data (Figur 4, 5 och tabell 3). Skälet till denna ökning är framförallt en ökad användning av PSA-testet, som i huvudsak leder till diagnos av låg risk cancer. Under samma tidsperiod har andelen patienter med metastaser minskat. I absoluta antal har antalet diagnostiserade lokaliserade cancerfall ökat mer än vad avancerade och metastaserad cancer minskat, vilket betyder att en stor del av det ökade antalet fall som diagnostiserats under det senaste decenniet är ett nytillskott som tidigare inte upptäcktes.

Tabell 3 redovisar fördelning av antal fall och andel per diagnosår och riskkategori.


PIC

Figur 4: Fördelning av riskkategori per diagnosår, 1998-2012.Definitioner av riskkategorier, baserat på klinisk bedömning, dvs. palpation av prostata, tumördifferentiering enligt Gleason i biopsier, samt PSA-nivå vid diagnos.

1. Lågrisk
T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L.

1a. Mycket låg risk
T1c, PSA < 10 μg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser < 4mm.

1b. Lågrisk (övrig)
Lågrisk som ej kategoriseras till 1a.

1c. Lågrisk (saknas)
Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b.

2. Intermediärrisk
T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 PSA < 20 μg/L.

3a. Lokaliserad högrisk
T1-2 och Gleasonsumma 8-10.

3b. Lokalt avancerad
T3 och/eller 20 PSA < 50 μg/L.

4. Regionalt metastaserad
T4 och/eller N1 och/eller 50 PSA < 100 μg/L, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX).

5. Fjärrmetastaserad
M1, skelettundersökning visar tecken till metastaser, och/eller PSA 100 μg/L.

6. Uppgift saknas
Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan.Definitioner av kliniskt lokalstadium (preoperativt), lymfkörtelstatus vid bildundersökning eller lymfkörtelutrymning, samt närvaro av skelettmetastas på bildundersökning av skelettet.

T1a
Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, 5 % av resektat var tumörvävnad.

T1b
Ej palpabel, upptäckt vid TUR-P, >5 % av resektat var tumörvävnad.

T1c
Ej palpabel, upptäckt vid nålbiopsi, exempelvis vid förhöjt PSA.

T2
Palpabel, begränsad till prostata.

T3
Palpabel, växer genom kapseln och eventuellt in i sädesblåsorna eller i blåshalsen.

T4
Palpabel, invaderar andra strukturer än sädesblåsorna.

N1
Regionala lymfkörtelmetastaser.

M1
Skelettmetastaser.PIC

Figur 5: Fördelning av riskkategori per diagnostiserande landsting, 2012.
Tabell 3: Antal fall (procent) per diagnosår och riskkategori, 1998-2012.
1. Lågrisk

1a. Mycket
låg risk

1b. Lågrisk
(övrig)

1c. Lågrisk
(saknas)

2. Intermediär-
risk

3a. Lokaliserad
högrisk

3b. Lokalt
avancerad

4. Regionalt
metastaserad

5. Fjärr-
metastaserad

6. Uppgift
saknas
Diagnosår
  1998 844    (14) 1057    (17) 165      (3) 1618    (26) 713    (12) 1557    (25) 182      (3)
  1999 1098    (15) 1376    (19) 237      (3) 1854    (26) 809    (11) 1565    (22) 216      (3)
  2000 1310    (18) 1430    (20) 256      (4) 1805    (25) 743    (10) 1495    (21) 195      (3)
  2001 1593    (21) 1512    (20) 225      (3) 1780    (24) 750    (10) 1376    (18) 212      (3)
  2002 1765    (23) 1605    (21) 260      (3) 1754    (23) 705      (9) 1373    (18) 159      (2)
  2003 2113    (24) 2103    (24) 346      (4) 1931    (22) 767      (9) 1401    (16) 194      (2)
  2004 2789    (29) 2291    (23) 355      (4) 2053    (21) 761      (8) 1284    (13) 224      (2)
  2005 2797    (29) 2367    (24) 457      (5) 1991    (20) 721      (7) 1206    (12) 192      (2)
  2006 2645    (29) 2286    (25) 413      (5) 1711    (19) 699      (8) 1118    (12) 293      (3)
  2007 2593    (29) 2337    (26) 389      (4) 1647    (18) 647      (7) 1076    (12) 214      (2)
  2008 2497    (28) 2433    (27) 474      (5) 1576    (18) 555      (6) 1083    (12) 232      (3)
  2009 2984    (28) 845      (8) 1955    (19) 184      (2) 3123    (30) 584      (6) 1782    (17) 587      (6) 1174    (11) 278      (3)
  2010 2750    (28) 942    (10) 1718    (18) 90      (1) 2951    (30) 589      (6) 1593    (16) 547      (6) 1082    (11) 239      (2)
  2011 2679    (28) 905      (9) 1712    (18) 62      (1) 3019    (32) 598      (6) 1481    (15) 507      (5) 1030    (11) 243      (3)
  2012 2349    (27) 872    (10) 1446    (17) 31      (0) 2700    (31) 557      (6) 1293    (15) 474      (5) 1102    (13) 244      (3)

Definitioner av riskkategorier, baserat på klinisk bedömning, dvs. palpation av prostata, tumördifferentiering enligt Gleason i biopsier, samt PSA-nivå vid diagnos.

1. Lågrisk
T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L.

1a. Mycket låg risk
T1c, PSA < 10 μg/L, Gleasonsumma 6 eller lägre, ej mer än 2 biopsier med cancer, total cancerlängd i biopser < 4mm.

1b. Lågrisk (övrig)
Lågrisk som ej kategoriseras till 1a.

1c. Lågrisk (saknas)
Uppgifter saknas för kategorisering av lågrisk enligt 1a/b.

2. Intermediärrisk
T1-2, Gleasonsumma 7 och/eller 10 PSA < 20 μg/L.

3a. Lokaliserad högrisk
T1-2 och Gleasonsumma 8-10.

3b. Lokalt avancerad
T3 och/eller 20 PSA < 50 μg/L.

4. Regionalt metastaserad
T4 och/eller N1 och/eller 50 PSA < 100 μg/L, avsaknad av fjärrmetastaser (M0 eller MX).

5. Fjärrmetastaserad
M1, skelettundersökning visar tecken till metastaser, och/eller PSA 100 μg/L.

6. Uppgift saknas
Saknar uppgifter för kategorisering enligt ovan.


7 Väntetider

7.1 Väntetid mellan datum för utfärdande av remiss till första besök på specialistmottagning

Patienter med misstänkt prostatacancer utreds och diagnostiseras på urologiska specialistmottagningar och på vissa orter på allmänkirurgiska mottagningar. Sedan 2009 redovisas väntetid mellan datum för utfärdande av remiss på grund av misstänkt prostatacancer och datum för första besök på specialistmottagning. Överlag fortsätter väntetiderna att vara långa och inga större förändringar har skett sedan 2009.

I figur 6 visas medianväntetiden i dagar för alla landsting år 2012. I riket var medianväntetiden från remiss till första besök på mottagning 35 dagar med en spridning mellan 24 och 75 dagar mellan landstingen, vilket är en liten förbättring jämfört med 2011. I figur 8 redovisas väntetider per sjukhus för år 2012; tre sjukhus hade medianväntetider överskridande 90 dagar.


PIC

Figur 6: Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2012.

Uppgift saknas för 3.4 % av männen.PIC

Figur 7: KARTA - Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande landsting, 2012.PIC

Figur 8: Antal dagar mellan utfärdande av remiss och första besök på specialistmottagning, per diagnostiserande sjukhus, 2012.


7.2 Väntetid från biopsi av prostata till PAD-besked till patienten

Medianväntetiden mellan datum för provtagning (biopsi) till dess att patienten fick PAD-besked var 28 dagar i riket och det fanns en spridning från 19 till 42 dagar mellan landstingen (Figur 9) detta är helt oförändrat jämfört med diagnosår 2011. I tio landsting var medianväntetiden för besked mer än fyra veckor. I NPCR har vi satt målnivån att patienten ska ha PAD-information inom två veckor efter biopsitagning, dvs. patienten ska senast andra kalenderveckan efter biopsitagning ha fått svar på PAD, vilket innebär maximalt 18 dagars väntetid. Den väntetiden är den psykologiskt mest pressande för patienten och därför fokuserar vi på den.


PIC

Figur 9: Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, 2012.

Uppgift saknas för 3.9 % av männen.PIC

Figur 10: KARTA - Antal dagar mellan provtagning och PAD-besked till patient, per diagnostiserande landsting, 2012.


7.3 Väntetid från behandlingsbeslut till prostatektomi

Medianväntetiden för samtliga patienter som behandlades med radikal prostatektomi var 45 dagar från behandlingsbeslut till operation år 2012, vilket är en sänkning med 6 dagar jämfört med 2011. Spridning mellan landstingen var 31 till 71 dagar (Figur 11). I figur 13 redovisas dessa väntetider för respektive opererande sjukhus, där mediantiden från beslut till operation varierade från 21.5 till 71 dagar.

Ur tumörbiologisk synvinkel är det mycket sällan bråttom med operation, definitivt inte för låg- och intermediärrisk cancer, men ur psykologisk synvinkel för patienten ska väntetiderna inte vara så långa. En väntetid på 51 dagar från behandlingsbeslut till operation är i jämförelse med andra cancerformer lång. Exempelvis var tiden från vårdplan (i regel datum för diagnos) till operation bland kvinnor med bröstcancer cirka 20 dagar, dvs. mindre än hälften så lång som väntetiden mellan beslut att operation skulle ske till att prostatektomi genomförts.


PIC

Figur 11: Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2012.

Uppgift saknas för 0.5 % av männen.PIC

Figur 12: KARTA - Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande landsting, 2012.PIC

Figur 13: Antal dagar mellan behandlingsbeslut och radikal prostatektomi, per opererande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Nyköpings lasarett, Höglandssjukhuset, Värnamo sjukhus, Alingsås lasarett, Sjukhuset i Lidköping) har grupperats till "Övriga".


7.4 Väntetid för hormonbehandling av metastaserad prostatacancer

Som mått på kvalitén på omhändertagande av patienter med metastaserad prostatacancer redovisas tid mellan provtagning och behandlingsbeslut, vilket i en stor majoritet av fallen även utgör datum för insatt icke-kurativ behandling. I 98 % av fallen var detta hormonbehandling, vanligen i form av medicinsk kastration och då oftast med GnRH-analog. Mediantiden mellan provtagning och behandling för män med metastaserad prostatacancer var 19 dagar i landet med en spridning från 0 till 31.5 dagar, dvs. oförändrat jämfört med tidigare (Figur 14). Till skillnad från övriga väntetider så var första kvartilsgränsen (när 25 % av patienterna fått ett behandlingsbeslut) noll eller nära noll dagar i 13 landsting, vilket vi tolkar som att patienter med indikation för symtomatisk behandling fick den snabbt.


PIC

Figur 14: Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA100 μg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.

Uppgift saknas för 0.0 % av männen.

Fördelningen av icke-kurativ terapi finns i tabell 25a-25b på sida §-§.PIC

Figur 15: KARTA - Antal dagar mellan provtagning och behandlingsbeslut för män med metastaserad sjukdom (M1 och/eller PSA100 μg/L) och icke-kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.


8 Diagnostik

8.1 Huvudsaklig orsak till att cancern upptäcktes

I registret anges en av tre orsaker som anledning till att prostatacancern upptäcktes; hälsoundersökning (PSA-test utan symtom från urinvägarna eller andra symtom), symtom från nedre urinvägarna (LUTS – lower urinary tract symptoms) eller andra symtom/annan orsak. Andelen fall som upptäckts vid en hälsoundersökning med PSA-testning har ökat snabbt. År 2004 upptäcktes 29 % av tumörerna via en hälsoundersökning och den andelen hade ökat till 46 % år 2012 (Tabell 4). Det fanns en stor spridning i andelen tumörer som upptäcktes via hälsoundersökning mellan landstingen och framförallt mellan olika sjukhus (Figur 16 och 17). Dessa stora skillnader speglar den stora variationen i attityd till PSA-testning som finns i landet, skillnaderna visar också på att det är svårt att ur journaltext avgöra om PSA togs som del av en hälsokontroll av en man utan symtom eller togs som del av en utredning av vattenkastningsbesvär. Förekomsten av symtomgivande prostatacancer torde variera obetydlig i den manliga befolkningen i Sverige och vi vet att utbredd PSA-testning leder till hög incidens. Figur 16 visar att sambandet mellan andelen män som i NPCR registrerats som diagnostiserade efter hälsoundersökning och totalincidens är svag. Till exempel var incidensen lägre i Jönköpings län (186/100 000 män) än i Jämtlands län (230/100 000 män), medan andelarna som angavs ha diagnostiserats efter hälsokontroll var 62 % i Jönköpings län respektive <1 % i Jämtland!Tabell 4: Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnosår, 2004-2012.Hälsounder-
sökning

LUTS

Andra symptom

Uppgift saknas

TotaltDiagnosår
  2004 2797    (29) 3462    (35) 3096    (32) 402      (4) 9757
  2005 2740    (28) 4111    (42) 2374    (24) 506      (5) 9731
  2006 2606    (28) 3957    (43) 2114    (23) 488      (5) 9165
  2007 2908    (33) 3683    (41) 1906    (21) 406      (5) 8903
  2008 3075    (35) 3652    (41) 1790    (20) 333      (4) 8850
  2009 4457    (42) 3821    (36) 1910    (18) 324      (3) 10512
  2010 4117    (42) 3470    (36) 1913    (20) 251      (3) 9751
  2011 4173    (44) 3293    (34) 1864    (20) 227      (2) 9557
  2012 4024    (46) 2779    (32) 1663    (19) 253      (3) 8719Vid PSA-testning av symtomfria män anger Socialstyrelsens Riktlinjer för prostatacancersjukvård [4,5] att en skriftlig och muntlig information om möjliga konsekvenser av provet ska ges innan provtagningen (prioritet 2). Socialstyrelsen har för det ändamålet tagit fram en informationsfolder i samarbete med bland annat Svensk Urologisk Förening. Vi har uppdaterat en undersökning om hur information använts bland män diagnostiserade under 2009-2011 med en svarsfrekvens på 1653/1800 = 92 %. Männens prostatacancer hade diagnostiserats vid en hälsoundersökning och i en brevenkät tillfrågades de om de hade informerats om konsekvenserna av PSA-testet innan blodprovet togs [6]. Sexton procent hade fått skriftlig information och 47 % av männen angav att de fått enbart muntlig information. Dessa resultat tyder på att skriftlig information om PSA-testets konsekvenser fortfarande används i liten utsträckning och att broschyren tyvärr förefaller ha haft ett lågt genomslag. Tidigare undersökning för män med diagnos under 2006-2008 visade på likartat resultat.


PIC

Figur 16: Incidens och huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande landsting, 2012.

1 Åldersstandardiserad incidens av prostatacancer i motsvarande län år 2011.PIC

Figur 17: Huvudsaklig orsak till att prostatacancern upptäcktes, per diagnostiserande sjukhus, 2012.


8.2 PSA-nivå vid diagnos

Medianvärdet för PSA-nivån vid diagnos, ett robust mått på i vilket skede cancern upptäcks, har sjunkit kraftigt under en 10-årsperiod, från 23 μg/L år 1998 till 9 μg/L år 2012 (Tabell 5). Andelen tumörer som upptäckts i intervallet 4-10 μg/L har dubblerats samtidigt som gruppen av män med PSA 20-100 μg/L och högre än 100 μg/L har halverats (Figur 18). Dessa stora förändringar bekräftar att en ökande andel fall diagnostiseras p.g.a. PSA-testning av symtomfria män. Täckningen för denna viktiga prognostiska variabel är god, för 98 % av fallen i NPCR finns ett PSA-värde mätt i blodprov i anslutning till diagnosdatum tillgängligt sedan 1998.Tabell 5: PSA-nivå (μg/L) per diagnosår, 1998-2012.Median

Första kvartil

Tredje kvartil

Uppgift saknas (%)

TotaltDiagnosår
  1998 23 9.9 70 230       (4) 6136
  1999 20 9.1 58 265       (4) 7155
  2000 18 8.8 53 230       (3) 7234
  2001 16 7.9 47 217       (3) 7448
  2002 15 7.5 44 167       (2) 7621
  2003 13.5 7.2 37 191       (2) 8855
  2004 11.9 6.7 29 191       (2) 9757
  2005 11 6.1 28 177       (2) 9731
  2006 10.9 6 28 256       (3) 9165
  2007 10 6 27 192       (2) 8903
  2008 10 5.9 26 180       (2) 8850
  2009 9.5 5.7 22 236       (2) 10512
  2010 9.1 5.6 21 233       (2) 9751
  2011 8.8 5.4 20 236       (2) 9557
  2012 8.6 5.3 21 220       (3) 8719
  Totalt 11.9 6.3 32 3221       (2) 129394
PIC

Figur 18: PSA-nivå (μg/L) vid diagnos per diagnosår, 1998-2012.


8.3 Antal tagna biopsier

Ett annat område där utvecklingen har varit snabb är tekniken vid prostatabiopsier med hjälp av transrektal ultraljudsundersökning. Allt fler vävnadskolvar tas vid samma provtagningsomgång, och bedövning används sedan några år i en allt större utsträckning vid provtagningen. Ju fler biopsier som tas desto större är sannolikheten att en prostatacancer diagnostiseras. Riktlinjerna för prostatacancersjukvård anger att 8 till 12 kolvar ska tas, och om aktiv monitorering är aktuell ska två omgångar av biopsier tas för att utesluta en behandlingskrävande prostatacancer.

Antalet tagna biopsikolvar vid en biopsisession har ökat mellan 2007 och 2012 (Tabell 6), vilket är i linje med internationella trender. Det fanns en viss spridning i hur många biopsier som togs i landet, mindre än sex biopsier togs i liten utsträckning och i enstaka landsting tog man tretton eller fler biopsier. Andel män som genomgick åtta eller fler biopsier i den diagnostiserande biopsiomgången redovisas per län i figur 19 och per sjukhus i figur 20, på de allra flesta mottagningar tas idag åtta eller fler biopsier i enighet med gällande riktlinjer.

I en enkät via Svenskt Urologiskt Nätverk (SUNe) undersöktes biopsitekniken bland 137 svenska urologer [7]. I korthet visade undersökningen att lokalbedövning innan provtagningen användes av 87 % av dessa urologer, och att 84 % regelbundet tog 10 kolvar eller mer i en biopsiseans, medan bara 66 % regelbundet biopserade främre prostata, ett område där cancer ofta är svår att påvisa.Tabell 6: Antal tagna biopsier, per diagnosår, 2007-2012.
<6

6-9

10-12

13+

Uppgift saknas

Totalt
Diagnosår
  2007 545      (8) 4176    (58) 1647    (23) 76      (1) 783    (11) 7227
  2008 589      (7) 4103    (46) 3173    (36) 109      (1) 876    (10) 8850
  2009 586      (6) 3762    (36) 5051    (48) 212      (2) 901      (9) 10512
  2010 474      (5) 2926    (30) 5150    (53) 332      (3) 869      (9) 9751
  2011 471      (5) 2332    (24) 5571    (58) 346      (4) 837      (9) 9557
  2012 467      (5) 1794    (21) 5387    (62) 354      (4) 717      (8) 8719
Regionen Stockholm-Gotland exkluderad för 2007.


PIC

Figur 19: Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande landsting, 2012.PIC

Figur 20: Andel män 75 år eller yngre med T1c-tumör som genomgick 8 eller fler nålbiopsier vid diagnostisk biopsisession, per diagnostiserande sjukhus, 2012.


8.4 Skelettscintigrafi

Den internationella klassifikationen av skelettmetastaser har ändrats så att alla fall där skelettmetastaser inte påvisats klassificeras som M0. Det betyder att kategorin Mx, dvs. där undersökning av skelett inte har skett, har utgått. I 2012 års formulär har vi infört en uppgift om skelettundersökning har genomförts, och i så fall vilken typ av undersökning.


PIC

Figur 21: Andel män med T1-2, PSA mindre än 20 μg/L och Gleasonsumma 6 eller lägre som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.

Uppgift saknas för 9.9 % (2012) respektive 2.1 % (2003) av männen.PIC

Figur 22: Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA 20-50 μg/L som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.

Uppgift saknas för 9.2 % (2012) respektive 0.9 % (2003) av männen.PIC

Figur 23: Andel män äldre än 75 år vid diagnos med Gleasonsumma 8-10 och/eller T3 och/eller PSA 20-50 μg/L som undersökts med skelettscintigrafi, per diagnostiserande landsting, 2003 och 2012.

Uppgift saknas för 9.4 % (2012) respektive 0.9 % (2003) av männen.


9 Behandling

9.1 Täckningsgrad för registrering av primärbehandling

Efter genomförd behandling eller senast sex månader efter diagnos skall patientens primärbehandling rapporteras. Täckningsgraden för denna registrering är mycket god i NPCR. För 2012 var 8211 primärbehandlingsblanketter inrapporterade i oktober 2013, vilket innebär 94 % täckning (Tabell 7).Tabell 7: Täckningsgrad av primärbehandlingsblanketten, per sjukvårdsregion och diagnosår, 2007-2012.

Stockholm-
Gotland

Uppsala-
Örebro

Sydöstra

Södra

Västra

Norra

Totalt

Diagnosår
  2007 1383     (83) 1816     (99) 1094   (100) 1514     (93) 1797   (100) 867   (100) 8471     (95)
  2008 1494     (93) 1821   (100) 1049   (100) 1714     (99) 1701   (100) 924     (99) 8703     (98)
  2009 1961     (97) 2245   (100) 1395   (100) 1867   (100) 1945   (100) 1023   (100) 10436     (99)
  2010 1852     (98) 1923   (100) 1212     (98) 1666     (99) 1949   (100) 1072     (99) 9674     (99)
  2011 1702     (95) 1930     (99) 1170     (97) 1775     (99) 1847   (100) 957     (98) 9381     (98)
  2012 1443     (83) 1667     (97) 1036     (93) 1560     (98) 1526     (99) 979     (97) 8211     (94)

Stockholm-Gotland registrerade ej via INCA under 2007.

9.2 Behandlingsstrategi

I NPCR skall anges vilken behandlingsstrategi som har valts; konservativ behandling (aktiv monitorering och symtomstyrd terapi särskiljs sedan 2007), kurativ terapi eller icke-kurativ terapi. Icke-kurativ terapi innebär i den absoluta majoriteten av fall (98 %) hormonbehandling.

Figur 24-27 visar primärbehandling för fem riskkategorier och hur behandlingen har förändrats över tid. Sedan 2007 särskiljs behandlingsstrategierna aktiv monitorering och symtomstyrd terapi (Figur 25 och 26). Aktiv monitorering innebär att ingen behandling ges primärt utan att patienten istället följs regelbundet med PSA-kontroller och re-biopsier av prostata. Vid tecken till progress behandlas patienten med operation eller strålning. Symtomstyrd terapi innebär att patienten följs och hormonbehandling ges vid symtomatisk progress. För män 75 år eller yngre med lågrisk cancer har andelen som följs med aktiv monitorering ökat medan en något större andel män med intermediärrisk, högrisk och lokalt avancerad cancer får kurativ behandling (Figur 25). Tydligast är ökningen av strålbehandling vid lokalt avancerad cancer, vilket visar att SPCG-7 studien [8], som rapporterade en ökad överlevnad för män som erhållit kombination av strålterapi och hormonbehandling, har haft inverkan på valet av behandlingsstrategi för denna patientgrupp.

Figur 27 visar att andelen män som genomgår kurativ behandling är starkt åldersberoende i alla riskkategorier, likaså är bruket av hormonbehandling bland män med lokaliserade högrisktumörer och regionalt metastaserade tumörer åldersberoende. Sammantaget visar dessa data på att behandlingen i allt större utsträckning differentieras i gruppen av icke-metastaserade cancrar, allt fler män med lågrisktumörer ställs på aktiv monitorering och allt fler män med högrisktumörer opereras eller strålas. Men fortfarande förekommer både överbehandling av lågrisktumörer och underbehandling av högrisktumörer, det senare mest uttalat bland något äldre män.


PIC

Figur 24: Behandlingsstrategi per riskkategori och diagnosår, 1998-2012.PIC

Figur 25: Behandlingsstrategi för män 75 år eller yngre vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2012.PIC

Figur 26: Behandlingsstrategi för män äldre än 75 år vid diagnos, per riskkategori och diagnosår, 2007-2012.PIC

Figur 27: Behandlingsstrategi per riskkategori och åldersgrupp, 2008-2012.


För män med lågrisktumörer är aktiv monitorering den behandlingsstrategi som förordas i de reviderade Riktlinjerna som publicerades i preliminär version 2013, men det finns en mycket stor variation mellan vårdgivare i hur ofta denna strategi tillämpades 2012. Andelen män 65 år eller yngre med lågrisk Pca som behandlades med aktiv monitorering var 54 % i riket och varierade från 39 % till 62 % mellan landstingen i Sverige (Figur 28) och på sjukhusnivå var skillnaderna 13-89 % (Figur 29). Även bland män över 65 år erhöll cirka 60 % aktiv monitorering med stor variationen mellan vårdgivarna (Figur 30 och 31). I sex landsting understeg andelen aktiv monitorering 50 % av män över 65 år med lågrisktumörer. Det är svårt att sätta en exakt målnivå för den stora gruppen lågrisktumörer, som innefattar en tredjedel mycket låg risk, men en nivå på minst 60 % förefaller rimlig. I princip bör alla män i kategorin mycket låg risk cancer ställas på aktiv monitorering eller vid kort förväntad överlevnad symtomstyrd terapi, men på 12 sjukhus understeg den andelen 70 %. Andelen män med mycket låg risk cancer som erhöll aktiv monitorering redovisas per landsting och per sjukhus i figur 32 och 33.


PIC

Figur 28: Andel män 65 år eller yngre vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 29: Andel män 65 år eller yngre vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Löwet specialistmottagning, Norrtälje sjukhus, Södertälje sjukhus, Visby lasarett, Karlskoga lasarett, Kullbergska sjukhuset, Lindesbergs lasarett, Ludvika lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Torsby, Oskarshamns sjukhus, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Centralsjukhuset Kristianstad, Ljungby lasarett, Alingsås lasarett, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Sollefteå sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 30: Andel män äldre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 31: Andel män äldre än 65 år vid diagnos med lågrisktumör (T1-2, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA < 10 μg/L) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Löwet specialistmottagning, Visby lasarett, Kullbergska sjukhuset, Mälarsjukhuset, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Bollnäs, Oskarshamns sjukhus, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Centralsjukhuset Kristianstad, Sjukhuset i Hässleholm, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Kiruna sjukhus, Sollefteå sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 32: Andel män med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 μg/L, ej mer än 2 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 4 mm) som fått aktiv monitorering, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 33: Andel män med mycket låg risk tumör (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA < 10 μg/L, ej mer än 2 biopsier med cancer, och total cancerlängd i biopsier < 4 mm) som fått aktiv monitorering, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Löwet specialistmottagning, Visby lasarett, Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett, Ludvika lasarett, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Gävle, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Blekingesjukhuset - Karlskrona, Centralsjukhuset Kristianstad, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, Ljungby lasarett, Sjukhuset i Hässleholm, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Kiruna sjukhus, Piteå älvdals sjukhus, Sollefteå sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus) har grupperats till "Övriga".


Bland män 75 år och yngre sågs en stor spridning mellan landstingen av andelen män med intermediär- och högrisktumör som behandlades kurativt, mellan 52 och 94 % respektive 57 och 96 % (Figur 34 och 38). Däremot fanns det en stor skillnad mellan enskilda sjukhus i andelen män som genomgick kurativ terapi, med en spridning av intermediärrisk mellan 0 och 100 % och för högrisktumörer 43 och 100 % (Figur 35 och 39). Eftersom biologisk och inte kronologisk ålder avgör behandling ska inte samtliga patienter i denna kategori rekommenderas kurativ behandling. En del män kan pga. kort förväntad överlevnad vara olämpliga för kurativt syftande behandling och andra män kan välja aktiv monitorering för att undvika minskad livskvalitet, och därför är inte 100 procent aktiv behandling i denna grupp ett mål. Vi vet från tidigare studier att cirka en tredjedel av män som väljer aktiv monitorering senare får aktiv behandling efter en uppföljningstid på cirka fyra år [9]. Männen som var äldre än 75 år erhöll kurativt syftande behandling i mycket lägre utsträckning än de yngre männen, både i intermediärrisk (Figur 36 och 37) och högriskgruppen (Figur 40 och 41).

I NPCR registreras den diagnostiska biopsiomgången, det betyder att för de män som genomgår ytterligare utredning med utökade biopsier eller bildundersökning av prostata (MR) kommer behandlingsbeslutet att fattas grundat på detta utökade material men i NPCR redovisas enbart den primära utredningen. Därför kan data i NPCR vara missvisande på så vis att en grupp av män med mycket låg risk cancer på primär utredning men där utökad utredning visar en mer utbredd tumör som visade intermediär eller hög risk cancer förefaller ha fått en behandling som inte följer Riktlinjerna men i själva verket är korrekt. För att belysa detta införs from 2014 en variabel som visar om utökad biopsiomgång gjorts, och vi avser att i en efterunderundersökning belysa hur stor den gruppen och vidare att ta fram dessa PAD-svar. Vidare registreras också från 2014 om bildundersökning, mestadels MR, av prostata gjorts. Under 2014 kommer NPCR att pilota en tilläggsblankett där en utvidgad registrering av prostatektomi-data insamlas.


PIC

Figur 34: Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 35: Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Norrtälje sjukhus, Karlskoga lasarett, Lasarettet i Enköping, Ludvika lasarett, Sjukhuset i Bollnäs, Sjukhuset i Torsby, Centralsjukhuset Kristianstad, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Mariestad, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 36: Andel män äldre än 75 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 37: Andel män äldre än 75 år vid diagnos med intermediärrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen, Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset - Solna, Norrtälje sjukhus, Visby lasarett, Centralsjukhuset i Karlstad, Falu lasarett, Karlskoga lasarett, Kullbergska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Lindesbergs lasarett, Mora lasarett, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Hudiksvall, Sjukhuset i Torsby, Universitetssjukhuset Örebro, Höglandssjukhuset, Västerviks sjukhus, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Centralsjukhuset Kristianstad, Lasarettet i Ystad, Lasarettet Trelleborg, Simrishamns sjukhus, Ängelholms sjukhus, Kungälvs sjukhus, Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Lidköping, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Gällivare sjukhus, Kiruna sjukhus, Lycksele lasarett, Örnsköldsviks sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 38: Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 39: Andel män 75 år eller yngre vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Löwet specialistmottagning, Kullbergska sjukhuset, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Arvika, Sjukhuset i Bollnäs, Sjukhuset i Torsby, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Lasarettet i Landskrona, Sjukhuset i Hässleholm, Sjukhuset i Falköping, Sjukhuset i Mariestad, Specialistsjukvården Falkenberg, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus, Lycksele lasarett, Piteå älvdals sjukhus, Örnsköldsviks sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 40: Andel män äldre än 75 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande landsting, 2012.PIC

Figur 41: Andel män äldre än 75 år vid diagnos med högrisktumör som erhöll kurativ terapi, per behandlande sjukhus, 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Karlskoga lasarett, Kullbergska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Nyköpings lasarett, Sjukhuset i Bollnäs, Sjukhuset i Torsby, Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Blekingesjukhuset - Karlshamn, Centralsjukhuset Kristianstad, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet Trelleborg, Simrishamns sjukhus, Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Falköping, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Kiruna sjukhus, Lycksele lasarett, Piteå älvdals sjukhus, Sollefteå sjukhus) har grupperats till "Övriga".


För att utvärdera optimal uppföljningsstrategi vid aktiv monitorering har en klinisk studie startats, SAMS – Studie om Aktiv Monitorering i Sverige (PI Ola Bratt, Helsingborg). I studien jämförs traditionell uppföljning med PSA-testning och re-biopsier med ett protokoll där extensiv re-biopsi görs omedelbart efter diagnostisk biopsi och sedan följs patienten med enbart PSA-kontroller. Primär endpoint är konvertering till aktiv terapi, dvs. operation eller strålbehandling. För de patienter som inte kan randomiseras finns en observationsstudie i SAMS. Vi tror att SAMS kan medföra att uppföljning vid aktiv monitorering harmoniseras, så att uppföljning och val av tidpunkt för aktiv behandling blir mer likartat i landet. SAMS är en studie där studieformulären är upplagda i INCA, vilket medför att kostnaden för SAMS-studien blir låg och SAMS är en pilotstudie för att använda INCA för kliniska studier.

9.3 Radikal prostatektomi

Operationsteknik
Radikal prostatektomi utförs med retropubisk teknik (öppen kirurgi), med laparoskopisk teknik eller som robotassisterad laparoskopisk prostatektomi (RALP). Sedan 1998 har antalet utförda prostatektomier ökat från 450 till 2 590 operationer år 2011 (Tabell 8). I Patientregistret särskiljs endoskopiska prostatektomier från retropubiska, men RALP har ingen egen operationskod.

RALP- operationerna ökar kraftigt på bekostnad av öppen operation. År 2012 utfördes 1 180 operationer som RALP, dvs. mer än hälften av alla prostatektomier, och dessa ingrepp skedde på elva sjukhus. I den Norra sjukvårdsregionen utfördes inga RALP, men i övriga sjukvårdsregioner hade ett eller flera sjukhus tillgång till operationsrobot och vid dessa sjukhus dominerade denna operationstyp (Tabell 10). Under 2013 inköpte ytterligare ett antal sjukhus i landet operationsrobotsystem, så nu finns det operationsrobotsystem i alla sex regioner i Sverige.

Antalet utförda ingrepp varierade stort mellan vårdgivare, från enstaka prostatektomier till mer än 300 ingrepp på två sjukhus under 2012. Det är framförallt för RALP som det skett en koncentration till ett fåtal kliniker med stora operationsvolymer och vid fyra sjukhus utfördes mer än 100 RALP under 2012. Vid 21 sjukhus utfördes mindre än 36 ingrepp, dvs. mindre än tre prostatektomier per månad (Figur 42). I figur 42 visas antal ingrepp utförda per sjukhus under åren 2009-2012.Tabell 8: Typ av radikal prostatektomi, per diagnosår, 1998-2012.Retropubisk

Laparoskopisk

Robotassisterad laparoskopisk

Laparoskopisk/robotassisterad

TotaltDiagnosår
  1998 450   (100) 0       (0) 450
  1999 655   (100) 0       (0) 655
  2000 735     (98) 12       (2) 747
  2001 869     (95) 49       (5) 918
  2002 1021     (89) 126     (11) 1147
  2003 1329     (84) 244     (16) 1573
  2004 1789     (85) 328     (15) 2117
  2005 1677     (78) 486     (22) 2163
  2006 1419     (72) 558     (28) 1977
  
  2008 1242     (55) 122       (5) 885     (39) 1007     (45) 2249
  2009 1338     (48) 123       (4) 1326     (48) 1449     (52) 2787
  2010 1201     (49) 112       (5) 1151     (47) 1263     (51) 2464
  2011 1060     (41) 135       (5) 1395     (54) 1530     (59) 2590
  2012 758     (37) 92       (5) 1180     (58) 1272     (63) 2030Uppgiften är ej tillgänglig för Stockholm år 2007, och detta år exkluderas därför från tabellen.Tabell 9: Typ av radikal prostatektomi (som primärterapi), per behandlingsår, 2009-2012.Retropubisk

Laparoskopisk

Robotassisterad laparoskopisk

Totalt

Antal RP i PaR1Behandlingsår
  2009 1266    (50) 98      (4) 1156    (46) 2520 2617
  2010 1249    (48) 124      (5) 1223    (47) 2596 2665
  2011 1150    (45) 118      (5) 1311    (51) 2579 2889
  2012 861    (37) 113      (5) 1347    (58) 23211 Antal radikala prostatektomier i Patientregistret (PaR) för aktuellt behandlingsår (avser både primär och sekundär terapi).Tabell 10: Typ av radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.


Retropubisk

Laparoskopisk

Robotassisterad laparoskopisk

Totalt


Stockholm-Gotland
  Capio S:t Görans sjukhus - UroClinic 0      (0) 0      (0) 75  (100) 75
  Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen 0      (0) 0      (0) 22  (100) 22
  Danderyds sjukhus 21  (100) 0      (0) 0      (0) 21
  Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 47  (100) 0      (0) 0      (0) 47
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna 0      (0) 2      (1) 370    (99) 372
  Sophiahemmet 11    (55) 9    (45) 0      (0) 20
  Södersjukhuset 22  (100) 0      (0) 0      (0) 22
  Visby lasarett 16  (100) 0      (0) 0      (0) 16

Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 18    (28) 45    (70) 1      (2) 64
  Centralsjukhuset i Karlstad 10    (14) 9    (12) 55    (74) 74
  Falu lasarett 20  (100) 0      (0) 0      (0) 20
  Mälarsjukhuset 0      (0) 34  (100) 0      (0) 34
  Sjukhuset i Gävle 19  (100) 0      (0) 0      (0) 19
  Universitetssjukhuset Örebro 26    (96) 1      (4) 0      (0) 27
  Västmanlands sjukhus Västerås 32  (100) 0      (0) 0      (0) 32

Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 49  (100) 0      (0) 0      (0) 49
  Länssjukhuset Ryhov 25    (35) 3      (4) 43    (61) 71
  Universitetssjukhuset i Linköping 0      (0) 0      (0) 130  (100) 130
  Vrinnevisjukhuset i Norrköping 35    (97) 0      (0) 1      (3) 36
  Västerviks sjukhus 36  (100) 0      (0) 0      (0) 36
  Övriga 3    (43) 0      (0) 4    (57) 7

Södra
  Blekingesjukhuset - Karlskrona 36  (100) 0      (0) 0      (0) 36
  Centrallasarettet Växjö 10    (53) 1      (5) 8    (42) 19
  Hallands sjukhus Halmstad 3      (4) 1      (1) 76    (95) 80
  Helsingsborgs lasarett 46    (87) 0      (0) 7    (13) 53
  Skånes universitetssjukhus - Malmö 22      (7) 5      (2) 296    (92) 323
  Övriga 0      (0) 0      (0) 1  (100) 1

Västra
  Capio Lundby Närsjukhus 20  (100) 0      (0) 0      (0) 20
  Carlanderska sjukhuset 51  (100) 0      (0) 0      (0) 51
  Kärnsjukhuset i Skövde 51    (98) 1      (2) 0      (0) 52
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 6      (3) 0      (0) 197    (97) 203
  Sjukhuset i Lidköping 6  (100) 0      (0) 0      (0) 6
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 26  (100) 0      (0) 0      (0) 26
  Uddevalla sjukhus 47  (100) 0      (0) 0      (0) 47
  Varbergs sjukhus 3      (5) 2      (3) 61    (92) 66
  Övriga 6  (100) 0      (0) 0      (0) 6

Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 15  (100) 0      (0) 0      (0) 15
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 46  (100) 0      (0) 0      (0) 46
  Sunderby sjukhus 10  (100) 0      (0) 0      (0) 10
  Östersunds sjukhus 67  (100) 0      (0) 0      (0) 67

RIKET
  Totalt 861    (37) 113      (5) 1347    (58) 2321


Sjukhus som till tabellen bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".


PIC

Figur 42: Antal radikala prostatektomier, per behandlande sjukhus och behandlingsår, 2009-2012.

Totalt genomfördes 2321 operationer under 2012, varav 898 (38.7 %) på de tre sjukhusen med störst volym.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall år 2012 (Alingsås lasarett, Alingsås lasarett, Centralsjukhuset Kristianstad, Höglandssjukhuset, Höglandssjukhuset, Kullbergska sjukhuset, Kungälvs sjukhus, Kungälvs sjukhus, Lasarettet i Landskrona, Nyköpings lasarett, Oskarshamns sjukhus, Oskarshamns sjukhus, Simrishamns sjukhus, Simrishamns sjukhus, Sjukhuset i Mariestad, Skånes universitetssjukhus - Lund, Specialistsjukvården Falkenberg, Värnamo sjukhus, Värnamo sjukhus, Ängelholms sjukhus, Övriga) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 43: Andel män opererade med radikal prostatektomi som hade lågrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".


Nervsparande intention
Den vanligaste långtidsbiverkan efter radikal prostatektomi är erektil dysfunktion, som beror på att de nerver som ansvarar för erektionen ofta skadas vid operationen, eftersom nerverna passerar prostata ner till penis. Dessa autonoma nerver är mycket känsliga för all typ av påverkan.

Risken för erektil dysfunktion ökar med patientens ålder och med tumörens lokala utbredning och den är också relaterad till operationsteknik och operatörens förtrogenhet med tekniken. Det finns en mycket stor spridning av den rapporterade frekvensen av erektil dysfunktion efter operation. Det anges i litteraturen att 19-67 % av männen drabbas av erektil dysfunktion efter öppen kirurgi och 3-31 % av männen efter robotassisterad kirurgi [10]. Den näst vanligaste och mest handikappande biverkan utgörs av urinläckage som uppstår i 2-34 % av alla prostatektomier enligt rapporter i litteraturen [10].

Operationen kan göras med nervsparande teknik, dvs. man fridissekerar och lämnar nervbuntarna intakta på ena sidan (unilateralt) eller bägge sidorna (bilateralt) vid lågrisktumörer där risken är liten för extrakapsulär växt och positiv marginal, dvs. tumörväxt i operationspreparatets ytterkant. I registrering i NPCR skall anges om man preoperativt planerade att spara nerverna, på ena eller bägge sidorna vid operation, vilket är aktuellt om tumören är liten och har låg Gleasonsumma.

Andelen operationer där man hade nervsparande intention på en eller bägge sidor var likartad 2009- 2012 (Tabell 11). Som förväntat kunde man också se en tydligt mindre andel operationer med nervsparande intention i gruppen med högrisktumörer jämfört med lågrisktumörer (Tabell 12). Uppgift om nervsparande intention saknades i 14 % av alla ingrepp i landet och det fanns en stor spridning i hur stor andel som saknade denna uppgift från mindre än 10 % till mer än 70 % per sjukhus, på åtta sjukhus saknades uppgiften för mer än 40 % av de opererade fallen (Figur 44).

Det fanns också en mycket stor variation i hur ofta man planerade en nervsparande teknik på ena eller bägge sidorna mellan sjukhusen i landet, vilket varierade mellan mindre än 10 % upp till 100 % (Figur 45). Skillnaden mellan alla ingrepp och enbart lågrisktumör (Figur 46) var förvånansvärt liten, 70 % för samtliga tumörer och 85 % för lågrisktumörer.Tabell 11: Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlingsår, 2009-2012.
Ja, bilateralt

Ja, unilateralt

Ja, övrig

Nej

Uppgift saknas

Totalt
Behandlingsår
  2009 752    (30) 722    (29) 35      (1) 731    (29) 280    (11) 2520
  2010 753    (29) 757    (29) 59      (2) 702    (27) 325    (13) 2596
  2011 703    (27) 733    (28) 183      (7) 631    (24) 329    (13) 2579
  2012 617    (27) 643    (28) 141      (6) 592    (26) 328    (14) 2321


Tabell 12: Nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per riskkategori (låg-, intermediär-, och högrisk), behandlingsår 2012.
Ja, bilateralt

Ja, unilateralt

Ja, övrig

Nej

Uppgift saknas

Totalt
Riskkategori
  1. Lågrisk 298    (44) 164    (24) 38      (6) 98    (14) 78    (12) 676
  2. Intermediärrisk 272    (22) 400    (33) 87      (7) 307    (25) 162    (13) 1228
  3. Högrisk 32    (10) 66    (20) 14      (4) 154    (47) 61    (19) 327

PIC

Figur 44: Andel som saknar uppgift om nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 45: Andel opererade med nervsparande intention vid radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om nervsparande intention ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Länssjukhuset i Sundsvall, Sunderby sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 46: Andel opererade med nervsparande intention vid radikal prostatektomi (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 μg/L), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om nervsparande intention ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Sophiahemmet, Visby lasarett, Sjukhuset i Gävle, Västmanlands sjukhus Västerås, Höglandssjukhuset, Länssjukhuset i Kalmar, Västerviks sjukhus, Centrallasarettet Växjö, Alingsås lasarett, Capio Lundby Närsjukhus, Sjukhuset i Lidköping, Sunderby sjukhus) har grupperats till "Övriga".


Tumörstadium
Två tredjedelar av de bortopererade tumörerna bedömdes vid histopatologisk undersökning (PAD) som pT2, dvs. tumörens växt var begränsad av prostatakapseln (Tabell 13). Den uppgiften saknades för mer än 20 % av de opererade fallen på tre sjukhus (Figur 47). Andelen pT2 varierade stort mellan opererande sjukhus (37-92 %) (Figur 48). Som förväntat var andelen pT2-tumörer högre i gruppen som preoperativt bedömdes vara en lågrisktumör, dvs. kliniskt stadium T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre och PSA lägre än 20 μg/L än högre riskkategori (Figur 49-51).Tabell 13: pT-stadium, per behandlingsår, 2009-2012.pT0

pT2

pT3-4

Uppgift saknas

TotaltBehandlingsår
  2009 10      (0) 1728    (69) 692    (27) 90      (4) 2520
  2010 7      (0) 1748    (67) 774    (30) 67      (3) 2596
  2011 4      (0) 1713    (66) 812    (31) 50      (2) 2579
  2012 4      (0) 1521    (66) 755    (33) 41      (2) 2321
PIC

Figur 47: Andel som saknar uppgift om pT-stadium, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 48: Andel pT2-tumörer, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 49: Andel pT2-tumörer (T1c, Gleasonsumma 6 eller lägre, PSA mindre än 20 μg/L), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge, Sophiahemmet, Visby lasarett, Höglandssjukhuset, Länssjukhuset i Kalmar, Västerviks sjukhus, Centrallasarettet Växjö, Alingsås lasarett, Sjukhuset i Lidköping, Sunderby sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 50: Andel pT2-tumörer (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sophiahemmet, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 51: Andel pT2-tumörer (män med lokaliserad högrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om pT-stadium ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen, Sophiahemmet, Södersjukhuset, Visby lasarett, Akademiska sjukhuset, Sjukhuset i Gävle, Västmanlands sjukhus Västerås, Höglandssjukhuset, Länssjukhuset Ryhov, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Blekingesjukhuset - Karlskrona, Centrallasarettet Växjö, Carlanderska sjukhuset, Kärnsjukhuset i Skövde, Sjukhuset i Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås, Uddevalla sjukhus, Norrlands universitetssjukhus Umeå, Sunderby sjukhus) har grupperats till "Övriga".


Positiv marginal
Positiv marginal innebär att det finns tumörvävnad i resektionsranden i preparatet vid patologbedömning, dvs. en icke-radikal exstirpation av tumören. Positiv marginal medför en ökad risk för PSA-relaps, dvs. att tumören återkommer och kan detekteras med PSA-prov och det finns också en ökad risk för klinisk relaps. Det finns dock mycket stora variationer i risken för progress beroende på var tumören växte ut i preparatkanten och hur stor den positiva marginalen var. Om patologen uttryckte tveksamhet anges ”osäker” i registreringen.

Frekvensen positiv marginal kommer alltså att vara relaterad till tumörens storlek, aggressivitet och riskkategori, dvs. case mix, operationsteknik, patologens noggrannhet vid undersökning av preparatet och till sist bedömningen av PAD-svaret och rapporten till registret. Om patologbedömningen är standardiserad och av god kvalitet så är andelen positiv marginal i en operationsserie ett gott indirekt mått på operationskvalitet.

Andelen av opererade män med positiv marginal var i stort oförändrad mellan 2009 och 2012 (Tabell 14). Andel operationer med osäker uppgift om marginalstatus eller ingen uppgift om marginaler varierade mellan 0-44 %, från 7 sjukhus saknades denna uppgift för mer än 20 % av operationerna (Figur 52) Mellan sjukhusen i Sverige fanns en stor spridning av andelen positiva marginaler, från 6 till drygt 50 % (Figur 53).

I ett försök att minska inflytandet av tumöregenskaper begränsade vi analysen i figur 54 till pT2-tumörer och i figur 57 till intermediärrisktumörer. Fortfarande var spridningen mellan landets sjukhus mycket stor. I figur 55 och 56 redovisas operationsvolym per sjukhus relaterat till marginalstatus, dvs tumörradikalitet. För mindre enheter var spridningen stor medan för enheter som utförde många ingrepp, vilket innebär sjukhus där RALP utfördes, var andelen positiva marginaler ganska likartad kring 20 % och ingen lägre frekvens sågs bland de enheter som utförde allra flest ingrepp. Det finns anledning att granska alla de faktorer ovan som påverkar bedömning av marginalstatus för att få en komplett bild av vad av positiv marginalstatus påverkas av. På sikt kan marginalstatus bli en viktig kvalitetsparameter och redan nu är dessa data viktiga för att stimulera till analys av såväl operationsresultat som analys av andra faktorer förutom de rent operationstekniska som kan påverka resultaten.Tabell 14: Positiv marginal, per behandlingsår, 2009-2012.Ja

Nej

Osäker

Uppgift saknas

TotaltBehandlingsår
  2009 541    (21) 1728    (69) 199      (8) 52      (2) 2520
  2010 546    (21) 1819    (70) 205      (8) 26      (1) 2596
  2011 566    (22) 1774    (69) 210      (8) 29      (1) 2579
  2012 508    (22) 1618    (70) 176      (8) 19      (1) 2321
PIC

Figur 52: Andel med osäker eller saknad uppgift om marginalstatus, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 53: Andel positiv marginal (samtliga RP), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 54: Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 55: Andel positiv marginal (samtliga RP) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Inom respektive typ av operation är sjukhus som bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) exkluderade.PIC

Figur 56: Andel positiv marginal (pT2-tumörer dvs. postoperativt bedömd som begränsad till prostata, och PSA < 20 μg/L) vs antal operationer av respektive typ på sjukhuset, per typ av operation, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Inom respektive typ av operation är sjukhus som bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) exkluderade.PIC

Figur 57: Andel positiv marginal (män med intermediärrisktumör, bedömd på preoperativa karakteristika; kliniskt lokalstadium, Gleason på biopsi och PSA), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om marginalstatus ej är osäker eller saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sophiahemmet, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping) har grupperats till "Övriga".


Adjuvant terapi efter prostatektomi
Radikal prostatektomi kan kompletteras med omedelbar tilläggsbehandling (adjuvant terapi), antingen hormonbehandling eller strålbehandling. Den uppgiften saknades för 4 % av patienterna med en stor variation mellan sjukhusen (Tabell 16 och Figur 58). För närvarande finns inte konsensus i Sverige om adjuvant terapi vid positiv marginal och kapselgenombrott men det finns en internationell trend till en ökad användning av strålbehandling postoperativt grundat på ett par nyligen publicerade studier, men det sker i så fall till priset av överbehandling [11–13]. På de flesta enheter i Sverige väntar man på PSA-relaps innan postoperativ strålbehandling startas. Däremot råder det konsensus om att om strålbehandling ges vid PSA-återfall skall den ges redan vid låga PSA-värden, och de nivåerna har successivt sjunkit under 2000-talet till 0.1-0.2 μg/L.

Det stora flertalet patienter fick inte någon adjuvant behandling 2009-2012, men andelen varierade mellan sjukhusen. Vid ett sjukhus fick 43 % av opererade män strålbehandling postoperativt (Tabell 16). Den stora spridningen i användandet av adjuvant strålbehandling ses även då analysen begränsas till opererade patienter med pT3-tumörer och/eller positiv marginal (Figur 58).Tabell 15: Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlingsår, 2009-2012.Ingen adjuvant terapi

Hormonterapi

RT

Uppgift saknas

TotaltBehandlingsår
  2009 2090    (83) 39      (2) 150      (6) 241    (10) 2520
  2010 2209    (85) 30      (1) 122      (5) 235      (9) 2596
  2011 2246    (87) 45      (2) 119      (5) 169      (7) 2579
  2012 2113    (91) 23      (1) 95      (4) 90      (4) 23218 män med övriga kombinationer har grupperats in i "Uppgift saknas".Tabell 16: Adjuvant terapi efter radikal prostatektomi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.Ingen adjuvant terapi

Hormonterapi

RT

Uppgift saknas

TotaltStockholm-Gotland
  Capio S:t Görans sjukhus - UroClinic 73    (97) 1      (1) 0      (0) 1      (1) 75
  Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen 21    (95) 0      (0) 0      (0) 1      (5) 22
  Danderyds sjukhus 15    (71) 0      (0) 2    (10) 4    (19) 21
  Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 44    (94) 2      (4) 1      (2) 0      (0) 47
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna 365    (98) 1      (0) 3      (1) 3      (1) 372
  Sophiahemmet 16    (80) 0      (0) 1      (5) 3    (15) 20
  Södersjukhuset 22  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 22
  Visby lasarett 12    (75) 3    (19) 1      (6) 0      (0) 16


Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 61    (95) 1      (2) 1      (2) 1      (2) 64
  Centralsjukhuset i Karlstad 60    (81) 0      (0) 2      (3) 12    (16) 74
  Falu lasarett 11    (55) 0      (0) 2    (10) 7    (35) 20
  Mälarsjukhuset 31    (91) 0      (0) 2      (6) 1      (3) 34
  Sjukhuset i Gävle 14    (74) 1      (5) 3    (16) 1      (5) 19
  Universitetssjukhuset Örebro 8    (30) 0      (0) 0      (0) 19    (70) 27
  Västmanlands sjukhus Västerås 30    (94) 1      (3) 1      (3) 0      (0) 32


Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 27    (55) 1      (2) 21    (43) 0      (0) 49
  Länssjukhuset Ryhov 68    (96) 1      (1) 1      (1) 1      (1) 71
  Universitetssjukhuset i Linköping 127    (98) 0      (0) 3      (2) 0      (0) 130
  Vrinnevisjukhuset i Norrköping 28    (78) 1      (3) 7    (19) 0      (0) 36
  Västerviks sjukhus 25    (69) 0      (0) 8    (22) 3      (8) 36
  Övriga 6    (86) 0      (0) 0      (0) 1    (14) 7


Södra
  Blekingesjukhuset - Karlskrona 33    (92) 1      (3) 1      (3) 1      (3) 36
  Centrallasarettet Växjö 18    (95) 0      (0) 1      (5) 0      (0) 19
  Hallands sjukhus Halmstad 75    (94) 0      (0) 4      (5) 1      (1) 80
  Helsingsborgs lasarett 47    (89) 2      (4) 4      (8) 0      (0) 53
  Skånes universitetssjukhus - Malmö 294    (91) 5      (2) 16      (5) 8      (2) 323
  Övriga 1  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1


Västra
  Capio Lundby Närsjukhus 18    (90) 0      (0) 0      (0) 2    (10) 20
  Carlanderska sjukhuset 48    (94) 0      (0) 0      (0) 3      (6) 51
  Kärnsjukhuset i Skövde 52  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 52
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 198    (98) 1      (0) 4      (2) 0      (0) 203
  Sjukhuset i Lidköping 6  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 6
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 23    (88) 0      (0) 0      (0) 3    (12) 26
  Uddevalla sjukhus 45    (96) 0      (0) 1      (2) 1      (2) 47
  Varbergs sjukhus 64    (97) 1      (2) 1      (2) 0      (0) 66
  Övriga 6  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 6


Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 14    (93) 0      (0) 1      (7) 0      (0) 15
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 33    (72) 0      (0) 2      (4) 11    (24) 46
  Sunderby sjukhus 8    (80) 0      (0) 1    (10) 1    (10) 10
  Östersunds sjukhus 66    (99) 0      (0) 0      (0) 1      (1) 67


RIKET
  Totalt 2113    (91) 23      (1) 95      (4) 90      (4) 2321Sjukhus som till tabellen bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".


PIC

Figur 58: Andel som saknar uppgift om adjuvant terapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Höglandssjukhuset, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Simrishamns sjukhus, Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus) har grupperats till "Övriga".PIC

Figur 59: Andel opererade män med pT3-tumör och/eller positiv marginal som fått adjuvant strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om adjuvant terapi ej saknas. Sjukhus som till figuren bidrog med färre än 5 fall (Sophiahemmet, Universitetssjukhuset Örebro, Oskarshamns sjukhus, Värnamo sjukhus, Capio Lundby Närsjukhus, Kungälvs sjukhus, Sjukhuset i Lidköping, Länssjukhuset i Sundsvall, Sunderby sjukhus) har grupperats till "Övriga".


9.4 Strålbehandling

De senaste decenniernas forskning har visat att strålbehandling i botande syfte mot prostatacancer kräver att dosen ökas 10-15 % jämfört med traditionell behandling. Det har blivit möjligt med modern strålbehandlingsteknik. Under de senaste åren har en metod introducerats där man inför den yttre strålbehandlingen placerar tre guldmarkörer i prostata med hjälp av ultraljudsundersökning. Detta bidrar till att öka strålbehandlingens precision och har snabbt blivit rutin vid högdos strålbehandling (Figur 65). I Sverige ges strålbehandling med flera olika tekniker. Den vanligaste tekniken är extern, dvs. yttre strålbehandling, som kan ges med olika dagsdoser under 5-8 veckor. Tabell 21 och 22 visar exempel på olika behandlingsscheman som ger en jämförbar biologisk behandlingseffekt och hur de fördelas mellan de olika riskgrupperna. En annan metod att öka dosen är att kombinera yttre och inre strålbehandling, brachyterapi. Den inre strålbehandlinen ges då med s.k. högintensiv dosstrålning (HDR) som ger en koncentrerad strålning. Behandlingen ges med patienten i ryggbedövning och oftast vid två tillfällen. Lågintensiv dosstrålning, LDR brachyterapi (behandling med radioaktiva frön) ges på liknande sätt som HDR brachyterapi. Behandlingen ges vid ett enda tillfälle då cirka 80 frön placeras i prostata. Tekniken lämpar sig för behandling av prostatacancer av låg- eller intermediärrisk med begränsad utbredning.

Sedan 1998 ökade antalet män som strålbehandlats primärt från 491 män 1998 till 1660 män 2009. En nedgång i antal strålbehandlade män ses 2012 för tredje året i följd. Mellan 2004 och 2012 minskade antalet män som fick brachyterapi med seeds från 300 till 87 (Tabell 17).

Vid åtta kliniker användes i princip enbart extern strålterapi 2012, vid fyra kliniker används metoden med lågintensiv strålning i form av seeds samt även övriga modaliteter. Vid övriga kliniker ges extern och kombinationen extern och HDR (Tabell 20).Tabell 17: Typ av primär strålterapi, per diagnosår, 1998-2012.


Extern

Brachy

Extern + brachy

Totalt


Diagnosår
  1998 329    (67) 78    (16) 84    (17) 491
  1999 394    (60) 151    (23) 110    (17) 655
  2000 469    (61) 174    (23) 121    (16) 764
  2001 497    (57) 161    (18) 219    (25) 877
  2002 524    (57) 143    (16) 247    (27) 914
  2003 561    (54) 195    (19) 285    (27) 1041
  2004 700    (55) 300    (24) 262    (21) 1262
  2005 649    (55) 254    (22) 272    (23) 1175
  2006 584    (57) 229    (22) 205    (20) 1018
  2007 680    (65) 117    (11) 256    (24) 1053
  2008 767    (64) 108      (9) 319    (27) 1194
  2009 1124    (68) 141      (8) 395    (24) 1660
  2010 1138    (71) 92      (6) 370    (23) 1600
  2011 992    (70) 97      (7) 327    (23) 1416
  2012 963    (76) 87      (7) 217    (17) 1267


137 män är exkluderade ur tabellen då det saknades uppgift om typ av strålterapi.Tabell 18: Andel genomförda strålbehandlingar bland de som har planerad strålterapi eller remiss till strålterapi registrerad på behandlingsblanketten, per diagnosår, 2009-2012.


RT utförd

RT ej utförd

Strål- blankett saknas

Totalt


Diagnosår
  2009 1643    (96) 23      (1) 48      (3) 1714
  2010 1580    (95) 21      (1) 62      (4) 1663
  2011 1376    (93) 30      (2) 79      (5) 1485
  2012 1114    (82) 12      (1) 237    (17) 1363
Tabell 19: Typ av primär strålterapi, per behandlingsår, 2009-2012.


Extern

Brachy

Extern + brachy

Totalt


Behandlingsår
  2009 953    (68) 113      (8) 341    (24) 1407
  2010 1130    (68) 120      (7) 403    (24) 1653
  2011 1119    (71) 93      (6) 360    (23) 1572
  2012 948    (71) 99      (7) 282    (21) 1329
Tabell 20: Typ av primär strålterapi, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.


Extern

Brachy

Extern + brachy

Totalt


Stockholm-Gotland
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset 110    (41) 13      (5) 144    (54) 267

Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 49    (42) 0      (0) 68    (58) 117
  Centralsjukhuset i Karlstad 45    (98) 0      (0) 1      (2) 46
  Mälarsjukhuset 47  (100) 0      (0) 0      (0) 47
  Sjukhuset i Gävle 37    (97) 0      (0) 1      (3) 38
  Universitetssjukhuset Örebro 47    (81) 10    (17) 1      (2) 58
  Västmanlands sjukhus Västerås 55    (98) 0      (0) 1      (2) 56

Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 35    (97) 0      (0) 1      (3) 36
  Länssjukhuset Ryhov 27    (61) 17    (39) 0      (0) 44
  Universitetssjukhuset i Linköping 29    (59) 0      (0) 20    (41) 49

Södra
  Centrallasarettet Växjö 62    (98) 0      (0) 1      (2) 63
  Skånes universitetssjukhus - Lund 88    (56) 59    (38) 10      (6) 157

Västra
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 24    (51) 0      (0) 23    (49) 47
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 22    (67) 0      (0) 11    (33) 33

Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 81  (100) 0      (0) 0      (0) 81
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 190  (100) 0      (0) 0      (0) 190

RIKET
  Totalt 948    (71) 99      (7) 282    (21) 1329


I årets NPCR-rapport har vi ett mått som indikator för kvalitén på omhändertagandet av män som behandlats med kurativ extern strålterapi. Måttet är andelen män med lågrisktumörer som fick GnRH-analoger inför strålbehandling (dvs. neoadjuvant hormonbehandling), vilket är ett ”inte göra mått”. Det finns ingen evidens för att neoadjuvant hormonbehandling är av godo för denna grupp, och Socialstyrelsens Riktlinjer anger att neoadjuvant hormonbehandling endast ska användas på högriskpatienter med en förväntad överlevnad mer än 10 år. Under de senaste åren har dessutom flera studier, bland annat från NPCR, påvisat en måttligt ökad risk för hjärtsjukdom, tromboembolism och osteoporosrelaterade frakturer vid hormonbehandling med GnRH-agonister, och risken förefaller öka redan kort tid efter insatt behandling [14–17]. Andelen män med lågrisktumör som fick hormonbehandling före strålbehandling var 18 % år 2011-2012 i riket och i sju landsting fick mer än 20 % av alla män med lågrisktumör GnRH-analoger inför strålterapi (Figur 60).

Vid högrisk prostatacancer erhöll cirka 80 % av patienterna neoadjuvant hormonterapi inför strålbehandling med GNRH-analoger eller TAB i riket som helhet. Regionalt varierade andelen män som erhöll behandling mellan 0 och 100 % (Figur 66).


PIC

Figur 60: Andel av primärt externt strålbehandlade män med lågrisktumör som fått neoadjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2011-2012.

Bland de män där uppgift om neoadjuvant hormonbehandling ej saknas.
Tabell 21: Fraktionsdos vid primär extern strålterapi av män med låg- eller intermediärrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.2.0 Gy

2.5 Gy

3.0 Gy

6.1 Gy

TotaltStockholm-Gotland
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset 1      (2) 40    (95) 1      (2) 0      (0) 42


Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 19  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 19
  Centralsjukhuset i Karlstad 16    (80) 0      (0) 0      (0) 4    (20) 20
  Mälarsjukhuset 2      (8) 23    (92) 0      (0) 0      (0) 25
  Sjukhuset i Gävle 15  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 15
  Universitetssjukhuset Örebro 2    (29) 0      (0) 5    (71) 0      (0) 7
  Västmanlands sjukhus Västerås 31  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 31


Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 15    (79) 0      (0) 0      (0) 4    (21) 19
  Länssjukhuset Ryhov 18    (86) 0      (0) 0      (0) 3    (14) 21
  Universitetssjukhuset i Linköping 13  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 13


Södra
  Centrallasarettet Växjö 30    (97) 0      (0) 0      (0) 1      (3) 31
  Skånes universitetssjukhus - Lund 35    (80) 0      (0) 0      (0) 9    (20) 44


Västra
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 5    (56) 0      (0) 3    (33) 1    (11) 9
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 4    (67) 0      (0) 2    (33) 0      (0) 6


Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 45    (88) 0      (0) 0      (0) 6    (12) 51
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 88    (80) 0      (0) 0      (0) 22    (20) 110


RIKET
  Totalt 339    (73) 63    (14) 11      (2) 50    (11) 4633 män är exkluderade ur tabellen då övrig fraktionsdos var angiven eller uppgift saknades.Tabell 22: Fraktionsdos vid primär extern strålterapi av män med högrisktumör, per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.2.0 Gy

2.5 Gy

3.0 Gy

6.1 Gy

TotaltStockholm-Gotland
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset 3      (6) 44    (90) 2      (4) 0      (0) 49


Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 20  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 20
  Centralsjukhuset i Karlstad 22  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 22
  Mälarsjukhuset 2    (12) 13    (81) 1      (6) 0      (0) 16
  Sjukhuset i Gävle 18  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 18
  Universitetssjukhuset Örebro 5    (17) 0      (0) 24    (80) 1      (3) 30
  Västmanlands sjukhus Västerås 23  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 23


Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 12    (86) 0      (0) 0      (0) 2    (14) 14
  Länssjukhuset Ryhov 6  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 6
  Universitetssjukhuset i Linköping 12  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 12


Södra
  Centrallasarettet Växjö 27  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 27
  Skånes universitetssjukhus - Lund 31    (91) 0      (0) 0      (0) 3      (9) 34


Västra
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 8  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 8
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 11    (79) 0      (0) 3    (21) 0      (0) 14


Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 21    (95) 0      (0) 0      (0) 1      (5) 22
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 61    (97) 0      (0) 0      (0) 2      (3) 63


RIKET
  Totalt 282    (75) 57    (15) 30      (8) 9      (2) 3781 män är exkluderade ur tabellen då övrig fraktionsdos var angiven eller uppgift saknades.


PIC

Figur 61: Andel av primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör som fått strålning som inkluderat lymfkörtlar, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om inklusion av lymfkörtlar ej saknas.PIC

Figur 62: Andel av primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör som fått adjuvant hormonbehandling, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.

Bland de män där uppgift om adjuvant hormonbehandling ej saknas.PIC

Figur 63: Typ av adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.PIC

Figur 64: Längd på adjuvant hormonbehandling för primärt strålbehandlade män med lokalt avancerad tumör, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.PIC

Figur 65: Andel där markörteknik använts, för män som fått primär extern strålbehandling med IMRT, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.PIC

Figur 66: Andel av primärt strålbehandlade män med högrisk prostatacancer (T3 och/eller Gleasonsumma 8-10 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonbehandling med GnRH eller TAB, per behandlande landsting, behandlingsår 2012.
Tabell 23: Antal män som fått postoperativ strålterapi (adjuvant eller salvage), per behandlande sjukhus, behandlingsår 2012.

Adjuvant

Salvage

Totalt

Stockholm-Gotland
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna/Södersjukhuset 1      (2) 54    (98) 55
Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 1      (6) 15    (94) 16
  Centralsjukhuset i Karlstad 4    (31) 9    (69) 13
  Mälarsjukhuset 1      (6) 17    (94) 18
  Sjukhuset i Gävle 2    (20) 8    (80) 10
Sydöstra
  Länssjukhuset i Kalmar 31    (82) 7    (18) 38
  Länssjukhuset Ryhov 1    (11) 8    (89) 9
  Universitetssjukhuset i Linköping 20    (43) 27    (57) 47
Södra
  Centrallasarettet Växjö 1    (17) 5    (83) 6
  Skånes universitetssjukhus - Lund 12    (21) 44    (79) 56
  Skånes universitetssjukhus - Malmö 1  (100) 0      (0) 1
Västra
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0      (0) 24  (100) 24
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 1      (3) 29    (97) 30
Norra
  Länssjukhuset i Sundsvall 4    (27) 11    (73) 15
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 1      (3) 29    (97) 30
RIKET
  Totalt 81    (22) 287    (78) 368

9.5 Behandling av lokalt avancerad prostatacancer

I Socialstyrelsens reviderade Riktlinjer anges att kurativ strålterapi med neoadjuvant GnRH-behandling följt av adjuvant antiandrogenbehandling ad modum SPCG-7 har högst prioritet vid behandling av män med lokalt avancerad prostatacancer som är i övrigt friska och har en lång förväntad överlevnad eftersom det finns starkast evidens för effekten av denna behandling. SPCG-7-studien visade att män med lokalt avancerade tumörer som behandlades med strålterapi och hormonbehandling hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer upp till tio år efter diagnos i jämförelse med män som behandlades med enbart hormonbehandling och den studien har fått starkt genomslag på hur man ser på behandlingen av lokalt avancerad prostatacancer [8]. Om den förväntade överlevnaden är mindre än fem år förespråkar Riktlinjerna hormonell behandling vid symptomgivande progress.

Vi kartlade därför behandlingen av män med lokalt avancerad prostatacancer definierad som kliniskt lokalstadium T3 eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 ej M1, dvs. utan metastaser i lymfkörtlar eller skelett i ålderskategorierna 75 år eller yngre och 76-80 år. Behandlingen av dessa män varierade stort mellan landstingen (Figur 67-70). Totalt i riket behandlades ungefär 67 % av männen 75 år eller yngre med kurativ behandling, och 40 % fick neoadjuvant hormonbehandling följt av strålbehandling (Figur 67), andelen varierade mellan 16-62 % i landets landsting (Figur 68). I denna grupp av män är det rimligt att en större andel ska erhålla kurativ behandling och NPCR föreslår målnivån 90 % behandlade med kurativ terapi. Starkast evidens för effekt vid lokalt avancerade tumörer är kombination av strålterapi och hormonbehandling ad modum SPCG-7 [8]. Hormonbehandlingen som ges adjuvant, dvs. efter strålbehandlingen, varierar kraftigt över landet där riksgenomsnittet är 40 % antiandrogen och den resterande delen övervägande erhåller GnRH analoger, men TAB förekommer också. Även för längden på denna behandling finns det en stor variation i riket (Figur 63 och 64).

Bland män 76-80 år med lokalt avancerad cancer var kurativ behandling ovanlig, de flesta erhöll hormonbehandling (Figur 53). Knappt 10 % av män 76-80 år med lokalt avancerad tumör erhöll neoadjuvant hormonbehandling och strålterapi (Figur 70). I de flesta landsting var den vanligaste behandlingsstrategin primär GnRH-analogbehandling. Dessa data tyder på en underanvändning av antiandrogener och en överanvändning av GnRH-analoger vid val av hormonbehandling.

Enligt nuvarande riktlinjer rekommenderas symtomstyrd behandling vid lokalt avancerad tumör bland män med en förväntad överlevnad som är mindre än fem år, men en 76 årig man har idag en förväntad överlevnad på 10 år och en 80-årig man 8 år [18], så i denna grupp finns också en underbehandling. Bland dessa män över 75 års ålder med lokalt avancerad tumör finns en grupp som har en förväntad överlevnad som klart överstiger fem år, och för dem finns det indikation för kurativ terapi. På grund av det svagare evidensläget för effekt av terapi och med hänsyn till samsjuklighet och patientens önskemål är det dock inte möjligt att idag sätta en målnivå för denna grupp.

Speglande den internationella trenden med strålbehandling mot lymfkörtelstationer i adjuvant syfte hos lokalt avancerade tumörer ser vi att den behandlingen används på ungefär hälften av landets kliniker. År 2012 gavs sådan behandling i 10 landsting (Figur 61).


PIC

Figur 67: Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.PIC

Figur 68: Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.PIC

Figur 69: Behandling av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1), per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.PIC

Figur 70: Andel av män 76-80 år vid diagnos med lokalt avancerad prostatacancer (T3 och/eller PSA 20-50 μg/L, ej N1 eller M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.PIC

Figur 71: Behandling av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 μg/L, ej M1), per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.PIC

Figur 72: Andel av män 75 år eller yngre vid diagnos med regionalt metastaserad prostatacancer (N1 och/eller T4 och/eller PSA 50-100 μg/L, ej M1) som fått neoadjuvant hormonterapi och strålbehandling, per behandlande landsting, 2011-2012.

Bland de män där uppgift om behandling ej saknas.


9.6 Biverkningar efter behandling

För att kartlägga förekomsten av biverkningar används enkäter i NPCR för att erhålla patientupplevda biverkningar relaterade till behandling, ”patient reported outcome measures; PROM”. Patienter som opereras eller strålas får före behandling besvara en enkät som jämförs med enkätsvar ett och fem år efter behandling. Spridningen och införandet av detta kräver en stor arbetsinsats, bl.a. för att hitta rutiner för distribution av enkäterna på varje sjukhus. Vi har kommit en bit på väg och kan för tredje året nu redovisa data för PROM. Enkäten innehåller 44 frågor om urinvägsbesvär, tarmbesvär, sexualfunktion samt en allmän del. Enkäten har reviderats inför 2013 och vi pilotar för närvarande en web-enkät.

Vi kan i år redovisa data från enkät före behandling och ett år efter behandling från 2 824 män som opererats eller strålbehandlats. Medianålder för retropubiskt opererade var 64 år och för män som opererades med robotassisterad laparoskopisk teknik 63 år och män som strålades 67 år (Tabell 24).Tabell 24: Antalet män med PROM-data vid baslinje och 1 år efter kurativt syftande behandling.

Antal baslinjedata

Antal 1 år

Medianålder vid diagnos

Behandling
  Retropubisk RP 790 790 64
  Robotassisterad RP 1561 1561 63
  Extern strålbehandling 473 473 67
  Totalt 2824 2824

I figur 73 redovisas ansträngningsinkontinens bland män som genomgått extern strålbehandling, retropubisk, öppen operation och robotassisterad laparoskopisk operation. Andelen män med ansträngningsinkontinens ökade mer efter operation än efter strålning. Mest uttalad var ökningen av ”lite” inkontinens efter retropubisk operation, men ”ganska mycket” och mycket inkontinens ökade också klart efter både retropubisk och robotassisterad operation.


PIC

Figur 73: Graden av ansträngningsinkontinens före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.


Besvär från tarmen drabbar framför allt män som behandlats med extern strålbehandling. I den grupp av män som behandlats med strålbehandling hade 8 % ”lite” tarmsymtom innan behandling och ett år efter behandling hade 15 % ”lite” besvär, 7 % ”ganska mycket” och 2 % hade ”mycket” tarmbesvär (Figur 74).


PIC

Figur 74: Graden av avföringsläckage före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.


Erektil dysfunktion (ED), dvs. oförmåga att få stånd, är illustrerad i figur 75. Det fanns en klar skillnad i frekvensen av ED före behandling, högst andel ”allvarlig” ED hade män som strålades följt av män som genomgått öppen operation. Efter behandlingen ökade andelen män med erektil dysfunktion kraftigt, ökningen var kraftigast efter operation och mer än 80 % av män som opererats öppet eller robotassisterat rapporterade allvarlig ED ett år efter operation.


PIC

Figur 75: Graden av erektil dysfunktion (ED) före behandling (baslinjeundersökning) och ett år efter behandling.PIC

Figur 76: Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning).


9.7 Hormonbehandling

PSA-nivån vid diagnos hos patienter med påvisade fjärrmetastaser (M1) har sjunkit från ett medianvärde strax över 200 μg/L 1998 till 120 μg/L 2012 (Figur 77). Det visar att det skett en ”stage migration” även inom kategorin fjärrmetastaserad sjukdom.

Tabell 25a-25b visar behandling av män med M1 eller PSA över 100 μg/L, totalt 941 män i landet med diagnos under 2012. Den vanligaste behandlingen var GnRH-analog 72 %, bilateral orchiektomi (kirurgisk kastration med bortopererande av testiklarna) 12 % och monoterapi med antiandrogen 9 %. För 275 män utan påvisade metastaser, men med PSA över 100 μg/L, var behandlingen GnRH-analog i 68 %, orchiektomi i 10 % och antiandrogener i 16 % (Tabell 26a-26b).


PIC

Figur 77: Median PSA-nivå (μg/L) vid diagnos för män med påvisade fjärrmetastaser (M1), per diagnosår, 1998-2012.
Tabell 25a: Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012.Orchiektomi

GnRH

GnRH + AA kontinuerligt

Endast AA

TotaltStockholm-Gotland
  Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen 0      (0) 9    (75) 0      (0) 3    (25) 12
  Danderyds sjukhus 5    (38) 8    (62) 0      (0) 0      (0) 13
  Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 2      (8) 22    (85) 2      (8) 0      (0) 26
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna 3    (23) 9    (69) 1      (8) 0      (0) 13
  Löwet specialistmottagning 0      (0) 7    (78) 0      (0) 2    (22) 9
  Norrtälje sjukhus 0      (0) 2    (33) 2    (33) 2    (33) 6
  Södersjukhuset 10    (30) 16    (48) 7    (21) 0      (0) 33
  Södertälje sjukhus 1    (10) 3    (30) 5    (50) 1    (10) 10
  Visby lasarett 0      (0) 7  (100) 0      (0) 0      (0) 7
  Privatläkare 1      (4) 23    (92) 1      (4) 0      (0) 25


Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 10    (29) 18    (53) 3      (9) 3      (9) 34
  Centralsjukhuset i Karlstad 4    (10) 33    (85) 2      (5) 0      (0) 39
  Falu lasarett 11    (38) 15    (52) 0      (0) 3    (10) 29
  Karlskoga lasarett 0      (0) 4  (100) 0      (0) 0      (0) 4
  Kullbergska sjukhuset 0      (0) 2    (67) 1    (33) 0      (0) 3
  Lasarettet i Enköping 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Lindesbergs lasarett 4    (67) 2    (33) 0      (0) 0      (0) 6
  Ludvika lasarett 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Mora lasarett 0      (0) 6    (75) 0      (0) 2    (25) 8
  Mälarsjukhuset 0      (0) 7    (58) 3    (25) 2    (17) 12
  Nyköpings lasarett 1      (7) 6    (40) 7    (47) 1      (7) 15
  Sjukhuset i Arvika 0      (0) 4    (80) 0      (0) 1    (20) 5
  Sjukhuset i Gävle 5    (28) 11    (61) 1      (6) 1      (6) 18
  Sjukhuset i Hudiksvall 1      (5) 19    (95) 0      (0) 0      (0) 20
  Sjukhuset i Torsby 0      (0) 3  (100) 0      (0) 0      (0) 3
  Universitetssjukhuset Örebro 0      (0) 19    (90) 0      (0) 2    (10) 21
  Västmanlands sjukhus Västerås 7    (21) 22    (67) 1      (3) 3      (9) 33
  Privatläkare 0      (0) 1    (25) 0      (0) 3    (75) 4


Sydöstra
  Höglandssjukhuset 2    (10) 12    (60) 3    (15) 3    (15) 20
  Länssjukhuset i Kalmar 0      (0) 9    (69) 2    (15) 2    (15) 13
  Länssjukhuset Ryhov 0      (0) 10    (71) 2    (14) 2    (14) 14
  Oskarshamns sjukhus 0      (0) 4  (100) 0      (0) 0      (0) 4
  Universitetssjukhuset i Linköping 1      (3) 22    (67) 1      (3) 9    (27) 33
  Vrinnevisjukhuset i Norrköping 2      (7) 18    (67) 4    (15) 3    (11) 27
  Värnamo sjukhus 0      (0) 4    (57) 0      (0) 3    (43) 7
  Västerviks sjukhus 0      (0) 7  (100) 0      (0) 0      (0) 7
  Privatläkare 0      (0) 2    (67) 1    (33) 0      (0) 3

Tabell 25b: Typ av hormonterapi (M1 och/eller PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012, forts...Orchiektomi

GnRH

GnRH + AA kontinuerligt

Endast AA

TotaltSödra
  Blekingesjukhuset - Karlshamn 0      (0) 5    (83) 1    (17) 0      (0) 6
  Blekingesjukhuset - Karlskrona 0      (0) 11    (79) 1      (7) 2    (14) 14
  Centrallasarettet Växjö 1      (9) 6    (55) 1      (9) 3    (27) 11
  Centralsjukhuset Kristianstad 0      (0) 3  (100) 0      (0) 0      (0) 3
  Hallands sjukhus Halmstad 0      (0) 10    (83) 1      (8) 1      (8) 12
  Helsingsborgs lasarett 2    (10) 18    (86) 0      (0) 1      (5) 21
  Lasarettet i Landskrona 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Lasarettet i Ystad 0      (0) 6    (75) 0      (0) 2    (25) 8
  Lasarettet Trelleborg 0      (0) 3  (100) 0      (0) 0      (0) 3
  Ljungby lasarett 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3
  Simrishamns sjukhus 0      (0) 0      (0) 1  (100) 0      (0) 1
  Skånes universitetssjukhus - Malmö 3      (7) 39    (91) 0      (0) 1      (2) 43
  Ängelholms sjukhus 0      (0) 5    (56) 0      (0) 4    (44) 9
  Privatläkare 0      (0) 7    (78) 1    (11) 1    (11) 9


Västra
  Alingsås lasarett 0      (0) 7  (100) 0      (0) 0      (0) 7
  Hallands sjukhus Kungsbacka 0      (0) 6  (100) 0      (0) 0      (0) 6
  Kungälvs sjukhus 0      (0) 7  (100) 0      (0) 0      (0) 7
  Kärnsjukhuset i Skövde 6    (46) 7    (54) 0      (0) 0      (0) 13
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0      (0) 36    (88) 3      (7) 2      (5) 41
  Sjukhuset i Falköping 1    (20) 4    (80) 0      (0) 0      (0) 5
  Sjukhuset i Lidköping 7    (78) 2    (22) 0      (0) 0      (0) 9
  Sjukhuset i Mariestad 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Specialistsjukvården Falkenberg 0      (0) 4  (100) 0      (0) 0      (0) 4
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Borås 1    (33) 2    (67) 0      (0) 0      (0) 3
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene 0      (0) 0      (0) 5  (100) 0      (0) 5
  Uddevalla sjukhus 1      (3) 31    (79) 0      (0) 7    (18) 39
  Varbergs sjukhus 0      (0) 8    (67) 4    (33) 0      (0) 12
  Privatläkare 0      (0) 8    (89) 0      (0) 1    (11) 9


Norra
  Kalix sjukhus 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Lycksele lasarett 1    (17) 5    (83) 0      (0) 0      (0) 6
  Länssjukhuset i Sundsvall 2      (9) 21    (91) 0      (0) 0      (0) 23
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 7    (35) 12    (60) 0      (0) 1      (5) 20
  Piteå älvdals sjukhus 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Skellefteå lasarett 2    (22) 7    (78) 0      (0) 0      (0) 9
  Sollefteå sjukhus 5    (62) 2    (25) 1    (12) 0      (0) 8
  Sunderby sjukhus 4    (33) 7    (58) 0      (0) 1      (8) 12
  Örnsköldsviks sjukhus 1    (20) 3    (60) 1    (20) 0      (0) 5
  Östersunds sjukhus 1      (8) 10    (83) 0      (0) 1      (8) 12


RIKET
  Totalt 115    (12) 677    (72) 69      (7) 80      (9) 9414 fick övrig hormonterapi och är därför exkluderade ur tabellen.Tabell 26a: Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012.Orchiektomi

GnRH

GnRH + AA kontinuerligt

Endast AA

TotaltStockholm-Gotland
  Capio S:t Görans sjukhus - Urologisektionen 0      (0) 1    (33) 0      (0) 2    (67) 3
  Danderyds sjukhus 0      (0) 5  (100) 0      (0) 0      (0) 5
  Karolinska universitetssjukhuset - Huddinge 1    (20) 4    (80) 0      (0) 0      (0) 5
  Karolinska universitetssjukhuset - Solna 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Löwet specialistmottagning 0      (0) 2    (50) 0      (0) 2    (50) 4
  Norrtälje sjukhus 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3
  Södersjukhuset 5    (42) 4    (33) 3    (25) 0      (0) 12
  Södertälje sjukhus 0      (0) 0      (0) 3    (75) 1    (25) 4
  Visby lasarett 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Privatläkare 0      (0) 6  (100) 0      (0) 0      (0) 6


Uppsala-Örebro
  Akademiska sjukhuset 4    (57) 3    (43) 0      (0) 0      (0) 7
  Centralsjukhuset i Karlstad 1      (7) 12    (86) 1      (7) 0      (0) 14
  Falu lasarett 2    (67) 1    (33) 0      (0) 0      (0) 3
  Karlskoga lasarett 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Lindesbergs lasarett 1  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1
  Mora lasarett 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3
  Mälarsjukhuset 0      (0) 4    (67) 1    (17) 1    (17) 6
  Nyköpings lasarett 0      (0) 0      (0) 3  (100) 0      (0) 3
  Sjukhuset i Arvika 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1  (100) 1
  Sjukhuset i Gävle 1    (17) 4    (67) 0      (0) 1    (17) 6
  Sjukhuset i Torsby 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Universitetssjukhuset Örebro 0      (0) 6    (75) 0      (0) 2    (25) 8
  Västmanlands sjukhus Västerås 2    (12) 11    (69) 1      (6) 2    (12) 16
  Privatläkare 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1  (100) 1


Sydöstra
  Höglandssjukhuset 1    (20) 4    (80) 0      (0) 0      (0) 5
  Länssjukhuset i Kalmar 0      (0) 3    (50) 1    (17) 2    (33) 6
  Länssjukhuset Ryhov 0      (0) 3    (75) 0      (0) 1    (25) 4
  Oskarshamns sjukhus 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Universitetssjukhuset i Linköping 0      (0) 5    (56) 0      (0) 4    (44) 9
  Vrinnevisjukhuset i Norrköping 0      (0) 5    (62) 0      (0) 3    (38) 8
  Värnamo sjukhus 0      (0) 2    (40) 0      (0) 3    (60) 5
  Västerviks sjukhus 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Privatläkare 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1

Tabell 26b: Typ av hormonterapi (M0/MX och PSA 100 μg/L), per behandlande sjukhus, 2012, forts...Orchiektomi

GnRH

GnRH + AA kontinuerligt

Endast AA

TotaltSödra
  Blekingesjukhuset - Karlshamn 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Blekingesjukhuset - Karlskrona 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3
  Centrallasarettet Växjö 0      (0) 3    (60) 0      (0) 2    (40) 5
  Centralsjukhuset Kristianstad 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Hallands sjukhus Halmstad 0      (0) 7  (100) 0      (0) 0      (0) 7
  Helsingsborgs lasarett 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1  (100) 1
  Lasarettet i Ystad 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3
  Lasarettet Trelleborg 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Ljungby lasarett 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1  (100) 1
  Skånes universitetssjukhus - Malmö 0      (0) 10  (100) 0      (0) 0      (0) 10
  Ängelholms sjukhus 0      (0) 2    (40) 0      (0) 3    (60) 5
  Privatläkare 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3


Västra
  Alingsås lasarett 0      (0) 3  (100) 0      (0) 0      (0) 3
  Hallands sjukhus Kungsbacka 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Kungälvs sjukhus 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Kärnsjukhuset i Skövde 1    (33) 2    (67) 0      (0) 0      (0) 3
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset 0      (0) 7    (78) 1    (11) 1    (11) 9
  Sjukhuset i Lidköping 1  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1
  Specialistsjukvården Falkenberg 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Södra Älvsborgs Sjukhus - Skene 0      (0) 0      (0) 2  (100) 0      (0) 2
  Uddevalla sjukhus 1      (7) 11    (79) 0      (0) 2    (14) 14
  Privatläkare 0      (0) 5  (100) 0      (0) 0      (0) 5


Norra
  Kalix sjukhus 0      (0) 2  (100) 0      (0) 0      (0) 2
  Lycksele lasarett 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Länssjukhuset i Sundsvall 1      (9) 10    (91) 0      (0) 0      (0) 11
  Norrlands universitetssjukhus Umeå 1    (25) 3    (75) 0      (0) 0      (0) 4
  Skellefteå lasarett 1  (100) 0      (0) 0      (0) 0      (0) 1
  Sollefteå sjukhus 3    (60) 2    (40) 0      (0) 0      (0) 5
  Sunderby sjukhus 1    (33) 1    (33) 0      (0) 1    (33) 3
  Örnsköldsviks sjukhus 0      (0) 1  (100) 0      (0) 0      (0) 1
  Östersunds sjukhus 0      (0) 2    (67) 0      (0) 1    (33) 3


RIKET
  Totalt 28    (10) 188    (68) 16      (6) 43    (16) 2752 fick övrig hormonterapi och är därför exkluderade ur tabellen.

10 Prostatacancerspecifik mortalitet

I figur 78 redovisas den kumulativa risken upp till 15 år efter diagnos för död i prostatacancer, hjärtkärlsjukdom och andra orsaker för fem riskkategorier av män som behandlats icke-kurativt. Skillnaden i risk för död i prostatacancer varierade från 9 % för män med lågrisktumör till 69 % för män med metastatisk sjukdom [19]. Ungefär 30 % av männen med högrisktumörer, oavsett ålder vid diagnos hade dött av cancern efter 10 år, vilket talar för att en större del av dessa män bör genomgå kurativ behandling än vad som nu sker.


PIC

Figur 78: Kumulativ mortalitet av prostatacancer, kardiovaskulära orsaker, samt andra orsaker, per riskkategori och åldersgrupp.


11 Senaste fem årens publikationer/presentationer baserade på NPCR

Vetenskapliga publikationer baserade på NPCR och PCBaSe (länkning av NPCR med en rad andra register)

2013; 18 publikationer

Van Hemelrijck M, Garmo H, Michaëlsson K, Thorstenson A, Stattin P, Holmberg L, Adolfsson J. Mortality following Hip Fracture in Men with Prostate Cancer. PLoSOne 2013 Sep 27;8(9):e74492.

Vellekoop A, Loeb S, Folkvaljon Y, Stattin P. Population-Based Study of Predictors for Adverse Pathology Among Candidates for Active Surveillance With Gleason 6 Prostate Cancer. J Urol, Accepterad Sep 2013.

Bratt O, Carlsson S, Holmberg E, Holmberg L, Johansson E, Josefsson A, Nilsson A, Nyberg M, Robinsson D, Sandberg J, Sandblom D, Stattin P. The Study of Active Monitoring in Sweden (SAMS): A randomized study comparing two different follow-up schedules for active surveillance of low-risk prostate cancer. Scand J Urol 2013 Oct; 47(5):347-55.

Stattin P, Stacy Loeb S. “To measure is to know. If you cannot measure it you cannot improve it.“ Statistical modeling cannot compensate for unmeasured bias. Eur Urol July 2013.

Makarov D, Loeb S, Ulmert, D, Drevin L, Lambe M, Stattin P. Prostate Cancer imaging trends after Nationwide effort to discourage inappropriate prostate cancer imaging. J Natl Cancer Inst 2013 Sep;105(17):1306-13.

Robinson D, Garmo H, Bill-Axelson A, Mucci L, Holmberg L, Stattin P. Use of 5α-reductase inhibitors for lower urinary tract symptoms and risk of prostate cancer in Swedish men: nationwide, population based case-control study. BMJ 2013 Jun 18;346:f3406. doi: 10.1136/bmj.f3406.

Nilsson H, Stranne J, Stattin P, Nordin P. Incidence of Groin Hernia Repair After Radical Prostatectomy: A Population-Based Nationwide Study. Ann Surg. 2013 Jun 6.

Loeb S, Berglund A, Stattin P. Population-Based Study of Utilization and Determinants of Active Surveillance and Watchful Waiting for Low- and Intermediate risk prostate cancer. J Urol 2013 Nov;190(5):1742-9.

Fall K, Garmo H, Gudbjörnsdottir S, Stattin P, Zethelius B. Diabetes Mellitus and Prostate Cancer Risk; A Nationwide Case-Control Study within PCBaSe Sweden. Cancer Epidemiol Biomarkers prev.2013 Jun;22(6):1102-1109.

Wirén SM, Drevin LI, Carlsson SV, Akre O, Holmberg EC, Robinson DE, Garmo HG, Stattin PE. Fatherhood status and risk of prostate cancer: Nationwide, population-based case-control study. Int J Cancer. 2013 Aug 15;133(4):937-43.

Van Hemelrijck M, Wigertz A, Sandin F, Garmo H, Hellstrom K, Fransson P, Widmark A, Lambe M, Adolfsson J, Varenhorst E, Johansson JE, Stattin P. Cohort Profile: The National Prostate Cancer Register of Sweden and Prostate Cancer data Base Sweden 2.0. Int J Epidemiol 2013 Aug; 42(4):956-67.

Lissbrant IF, Garmo H, Widmark A, Stattin P. Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer. Acta Oncol. 2013 Nov; 52(8):1593-601.

Eloranta S, Adolfsson J, Lambert PC, Stattin P, Akre O, Andersson TM, Dickman PW. How can we make cancer survival statistics more useful for patients and clinicians: an illustration using localized prostate cancer in Sweden. Cancer Causes & Control 2013 Mar;24(3):505-15.

Carlsson S, Sandin F, Fall K, Lambe M, Adolfsson J, Stattin P, Bill-Axelson A. Risk of suicide in men with low-risk prostate cancer. Eur J Cancer 2013 May;49(7):1588-99.

Loeb S, Drevin L, Robinson D, Holmberg E, Carlsson S, Lambe M, Stattin P Risk of localized and advanced prostate cancer among immigrants versus native-born Swedish men: a nation-wide population-based study. Cancer Causes & Control 2013 Feb;24(2):383-90.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Bill-Axelson A, Akre O, Stattin P, Adolfsson J. Thromboembolic events following surgery for prostate cancer. Eur Urol 2013 Feb; 63(2):354-63..

Stattin P, Sandin F, Hugosson J. Reply from Authors re: Urs E. Studer, Peter C. Albertsen. It’s Time to Change the Treatment Paradigm for Prostate Cancer! Eur Urol 2013;63:97-9: PCBaSe Sweden combines the National Prostate Cancer Register of Sweden with health care registers and demographic databases: A useful tool for observational studies. Eur Urol 2013 Jan;63(1):99-100.

Rider J, Sandin F, Andrén O, Wiklund P, Hugosson J, Stattin. Long-term Outcomes Among Non-Curatively Treated Men According to Prostate Cancer Risk Category in a Nation-wide, Population-Based Study. Eur Urol 2013 Jan; 63(1):88-96.

2012; 9 publikationer

Wiren S, Stattin P. Research on quality registries provides clinical benefit. Results from the National Prostate Cancer Register. Läkartidningen Juli 2012.

Van Hemelrijck M, Drevin L, Holmberg L, Garmo H, Adolfsson J, Stattin P. Primary cancers before and after prostate cancer diagnosis. Cancer 2012 Dec; 118(24):6207-16.

Carlsson S, Bratt O, Stattin P, Egevad L. Current routines for transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: A web-based survey by the Swedish Urology Network. Scand J Urol Nephrol 2012 May 31.

Fridriksson J, Gunseus K, Stattin P. Information on pros and cons of prostate-specific antigen testing to men prior to blood draw: A study from the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden. Scand J Urol Nephrol 2012 Oct;46(5):326-31.

Grundmark B, Garmo H, Zethelius B, Stattin P, Lambe M, Holmberg L. Anti-androgen prescribing patterns, patient treatment adherence and influencing factors; results from the nationwide PCBaSe Sweden. Eur J Clin Pharmacol. 2012 Dec; 68(12):1619-30.

Thorstenson A, Bratt O, Akre O, Hellborg H, Holmberg L, Lambe M, Bill-Axelson A, Stattin P, Adolfsson J. Incidence of fractures causing hospitalisation in prostate cancer patients: Results from the population-based PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2012;48(11):1672-81.

Jansson KF, Akre O, Garmo H, Bill-Axelson A, Adolfsson J, Stattin P, Bratt O. Concordance of tumor differentiation among brothers with prostate cancer. Eur Urol. 2012 Oct;62(4);656-61.

Berglund A, Garmo H, Robinson D, Tishelman C, Holmberg L, Bratt O, Adolfsson J, Stattin P, Lambe M. Differences according to socioeconomic status in the management and mortality in men with high risk prostate cancer. Eur J Cancer. 2012;48(1):75-84.

Robinson D, Garmo H, Lindahl B, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Bratt O, Holmberg L, Stattin P. Ischemic heart disease and stroke before and during endocrine treatment for prostate cancer in PCBaSe Sweden. Int J Cancer. 2012;130(2):478-87.

2011; 5 publikationer

Van Hemelrijck M, Stattin P, Adolfsson J. Reply from Authors re: Matthew R. Cooperberg. Adverse Effects of Androgen Deprivation and the Limits of National Tumor Registries. Eur Urol. 2011 Dec 9.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Stattin P, Adolfsson J. Multiple events of fractures and cardiovascular and thromboembolic disease following prostate cancer diagnosis: results from the population-based PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2012;61(4):690-700.

Akre O, Garmo H, Adolfsson J, Lambe M, Bratt O, Stattin P . Mortality among men with locally advanced prostate cancer managed with noncurative intent: a nationwide study in PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2011;60(3):554-63.

Bill-Axelson A, Garmo H, Nyberg U, Lambe M, Bratt O, Stattin P, Adolfsson J, Steineck G. Psychiatric treatment in men with prostate cancer–results from a Nation-wide, population-based cohort study from PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2011;47(14):2195-201.

Berglund A, Garmo H, Tishelman C, Holmberg L, Stattin P, Lambe M. Comorbidity, treatment and mortality: a population based cohort study of prostate cancer in PCBaSe Sweden. J Urol. 2011;185(3):833-9.

2010; 8 publikationer

Bratt O, Garmo H, Adolfsson J, Bill-Axelson A, Holmberg L, Lambe M, Stattin P. Effects of prostate-specific antigen testing on familial prostate cancer risk estimates. J Natl Cancer Inst. 2010;102(17):1336-43.

Holmstrom B, Holmberg E, Egevad L, Adolfsson J, Johansson JE, Hugosson J, Stattin P, National Prostate Cancer Register of Sweden. Outcome of primary versus deferred radical prostatectomy in the National Prostate Cancer Register of Sweden Follow-Up Study. J Urol. 2010;184(4):1322-7.

Stattin P, Garmo H, Steineck G, Bill-Axelson A. Re: Immediate risk of suicide and cardiovascular death after a prostate cancer diagnosis: cohort study in the United States. J Natl Cancer Inst. 2010;102(18):1447-8; author reply 8. 1448.

Bratt O, Berglund A, Adolfsson J, Johansson JE, Tornblom M, Stattin P. Prostate cancer diagnosed after prostate-specific antigen testing of men without clinical signs of the disease: a population-based study from the National Prostate Cancer Register of Sweden. Scand J Urol Nephrol. 2010;44(6):384-90.

Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Ingelsson E, Bratt O, Bill-Axelson A, Lambe M, Stattin P, Adolfsson J. Absolute and relative risk of cardiovascular disease in men with prostate cancer: results from the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010;28(21):3448-56.

Stattin P, Holmberg E, Johansson JE, Holmberg L, Adolfsson J, Hugosson J, National Prostate Cancer Register (NPCR). Outcomes in localized prostate cancer: National Prostate Cancer Register of Sweden follow-up study. J Natl Cancer Inst. 2010;102(13):950-8.

Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Ingelsson E, Lambe M, Stattin P, Holmberg L. Risk of thromboembolic diseases in men with prostate cancer: results from the population-based PCBaSe Sweden. Lancet Oncol. 2010;11(5):450-8.

Bill-Axelson A, Garmo H, Lambe M, Bratt O, Adolfsson J, Nyberg U, Steineck G, Stattin P. Suicide risk in men with prostate-specific antigen-detected early prostate cancer: a nationwide population-based cohort study from PCBaSe Sweden. Eur Urol. 2010;57(3):390-5.

2009; 4 publikationer

Holmberg L, Adolfsson J, Mucci L, Garmo H, Adami HO, Möller H, Johansson JE, Stampfer M. Season of diagnosis and prognosis in breast and prostate cancer. Cancer Causes Control 2009 Jul; 20(5): 663-70.

Andrèn O, Garmo H, Mucci L, Andersson S-O, Johansson J-E, Fall K. Incidence and mortality of incidental prostate cancer: a Swedish register-based study. Br J Cancer. 2009 Jan 13;100 (1):170-3.

Hagel E, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Johansson JE, Adolfsson J, Lambe M, Stattin P. PCBaSe Sweden: a register-based resource for prostate cancer research. Scand J Urol Nephrol 2009; 43(5): 342-9.

Carlsson S, Adolfsson J, Bratt O, Johansson JE, Ahlstrand C, Holmberg E, Stattin P, Hugosson J. Nationwide population-based study on 30-day mortality after radical prostatectomy in Sweden. Scand J UrolNephrol 2009; 43(5): 350-6.

Accepterade/submittade manuskript baserade på NPCR

Stattin P, Carlsson S, Holmström B, Vickers A, Hugosson J, Lilja H, Jonsson H. Prostate Cancer Mortality in Areas with High and Low Prostate Cancer Incidence. Accepted pending revision.

Fridriksson J, Holmberg E, Bratt O, Garmo H, Adolfsson J, Lambe M, Bill-Axelson A, Stattin P. Readmission after radical prostatectomy. Nation-wide, population-based study in PCBaSe Sweden. Submitted.

Ohmann EL, Loeb S, Robinsson D, Bill-Axelson A, Berglund A, Stattin P. Nationwide Population-based Study of Prostate Cancer Stage Migration Between and Within Clinical Risk Categories. Submitted.

Lundström KJ, Drewin L, Carlsson S, Garmo H, Loeb S, Stattin P, Bill-Axelson A. Risk factors for infections after transrectal ultrasound guided prostate biopsy-a population based study. Submitted.

Tomic K, Berglund A, Robinson D, Hjälm-Eriksson M, Carlsson S, Lambe M, Stattin P. Comorbidity, management, and mortality in prostate cancer cases not registered in a quality register. Submitted.

Plym A, Folkvaljon Y, Holmberg L, Johansson E, Fransson P, Stattin P, Lambe M. Drug prescription for erectile dysfunction before and after diagnosis of localized prostate cancer. Submitted.

Carlsson S, Drevin L, Widmark A, Lissbrant IF, Robinson D, Johansson E, Stattin P, Fransson P. Long-term local adverse effects of prostate cancer treatment – Results from a population-based study. Submitted.

Vetenskapliga presentationer baserade på NPCR, 2013

American Urological Association, 3-4 maj San Diego

Incidence-based Prostate Cancer Mortality in Areas with High and Low Prostate Cancer Incidence. Pär Stattin och Sigrid Carlsson. Best poster in session award

Population-Based Study of Utilization and Determinants of Active Surveillance and Watchful Waiting for Low- and Intermediate prostate cancer. Stacy Loeb.

Prostate Cancer imaging trends after Nationwide effort to discourage inappropriate prostate cancer imaging. Dan Makarov.

Use of 5α-reductase inhibitors for lower urinary tract symptoms and risk of prostate cancer in Swedish men: nationwide, population based case-control study. David Robinson.

Risk of suicide in men with low-risk prostate cancer. Sigrid Carlsson.

Nordiska cancerregistermötet, 13-14 juni Reykjavik

Readmission after radical prostatectomy. Nation-wide, population-based study in PCBaSe Sweden. Jon Fridriksson.

Comorbidity, management, and mortality in prostate cancer cases not registered in a quality register. Katarina Tomic.

Kirurgveckan, 19-23 augusti Uppsala

Samkörning av kvalitetsregister med andra sjukvårdsregister och demografiska databaser. Pär Stattin.

Urologidagarna, 3-4 oktober Linköping

Onlinerapport i realtid från NPCR. Pär Stattin, Lena Damber, Erik Holmberg, Fredrik Sandin, Håkan Cederberg, Mats Lambe.

Comorbidity, management, and mortality in prostate cancer cases not registered in a quality register. Katarina Tomic.

Kvalitetsregisterdagarna, 9-10 oktober Stockholm

Onlinerapport i realtid från NPCR. Pär Stattin, Lena Damber, Erik Holmberg, Fredrik Sandin, Håkan Cederberg, Mats Lambe

Kontrollerad delning av registerdata. Pär Stattin och Christoffer Lagerros.

Readmission after radical prostatectomy. Nation-wide, population-based study in PCBaSe Sweden. Jon Fridriksson.

Chefläkarmötet i urologi, november Örebro

Onlinerapport i realtid från NPCR Pär Stattin

Referenser

[1]   Socialstyrelsen. Väntetider i cancervården – väntetider från remiss till behandling i cancervården – delrapport oktober 2013.

[2]   Mohler J, Bahnson RR, Boston B, Busby JE, D’Amico A, Eastham JA, et al. NCCN clinical practice guidelines in oncology: prostate cancer. J Natl Compr Canc Netw. 2010 Feb;8(2):162-200.

[3]   Stattin P, Sandin F, Ahlgren G, Bratt O, Damber JE, Hugosson J, et al. Nation-wide population-based study on 15-year mortality in prostate cancer according to risk categories in the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden. EAU conference, abstract 1050, Eur Urol suppl Wien 2011.

[4]   Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för prostatcancersjukvård. 2007.

[5]   Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för bröst -, kolorektal och prostatacancer - tabellbilaga till beslutstödsdokument. 2007.

[6]   Fridriksson J, Gunseus K, Stattin P. Information on pros and cons of prostate-specific antigen testing to men prior to blood draw: A study from the National Prostate Cancer Register (NPCR) of Sweden. Scand J Urol Nephrol. 2012 Oct;46(5):326-31.

[7]   Carlsson S, Bratt O, Stattin P, Egevad L. Current routines for transrectal ultrasound-guided prostate biopsy: a web-based survey by the Swedish Urology Network (SUNe). Scand J Urol Nephrol 2012.

[8]   Widmark A, Klepp O, Solberg A, Damber JE, Angelsen A, Fransson P, et al. Endocrine treatment, with or without radiotherapy, in locally advanced prostate cancer (SPCG-7/SFUO-3): an open randomised phase III trial. Lancet. 2009 Jan 24;373(9660):301-8.

[9]   Stattin P, Holmberg E, Bratt O, Adolfsson J, Johansson JE, Hugosson J. Surveillance and deferred treatment for localized prostate cancer. Population based study in the National Prostate Cancer Register of Sweden. J Urol. 2008 Dec;180(6):2423-9.

[10]   Sammon J, Trinh QD, Menon M. Robotic radical prostatectomy: a critical analysis of surgical quality. Curr Opin Urol. 2011 May;21(3):195-9.

[11]   Bolla M, van Poppel H, Collette L, van Cangh P, Vekemans K, Da Pozzo L, et al. Postoperative radiotherapy after radical prostatectomy: a randomised controlled trial (EORTC trial 22911). Lancet. 2005 Aug 13-19;366(9485):572-8.

[12]   Thompson IM, Tangen CM, Paradelo J, Lucia MS, Miller G, Troyer D, et al. Adjuvant radiotherapy for pathological T3N0M0 prostate cancer significantly reduces risk of metastases and improves survival: long-term followup of a randomized clinical trial. J Urol. 2009 Mar;181(3):956-62.

[13]   Wiegel T, Bottke D, Steiner U, Siegmann A, Golz R, Storkel S, et al. Phase III postoperative adjuvant radiotherapy after radical prostatectomy compared with radical prostatectomy alone in pT3 prostate cancer with postoperative undetectable prostate-specific antigen: ARO 96-02/AUO AP 09/95. J Clin Oncol. 2009 Jun 20;27(18):2924-30.

[14]   Robinson D, Garmo H, Lindahl B, Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Bratt O, et al. Ischemic heart disease and stroke before and during endocrine treatment for prostate cancer in PCBaSe Sweden. Int J Cancer. 2012 Jan 15;130(2):478-87.

[15]   Thorstenson A, Bratt O, Akre O, Hellborg H, Holmberg L, Lambe M, et al. Incidence of fractures causing hospitalisation in prostate cancer patients: results from the population-based PCBaSe Sweden. Eur J Cancer. 2012 Jul;48(11):1672-81.

[16]   Van Hemelrijck M, Adolfsson J, Garmo H, Bill-Axelson A, Bratt O, Ingelsson E, et al. Risk of thromboembolic diseases in men with prostate cancer: results from the population-based PCBaSe Sweden. Lancet Oncol. 2010 May;11(5):450-8.

[17]   Van Hemelrijck M, Garmo H, Holmberg L, Ingelsson E, Bratt O, Bill-Axelson A, et al. Absolute and relative risk of cardiovascular disease in men with prostate cancer: results from the Population-Based PCBaSe Sweden. J Clin Oncol. 2010 Jul 20;28(21):3448-56.

[18]   SCB. http://www.scb.se.

[19]   Rider JR, Sandin F, Andren O, Wiklund P, Hugosson J, Stattin P. Long-term Outcomes Among Noncuratively Treated Men According to Prostate Cancer Risk Category in a Nationwide, Population-based Study. Eur Urol. 2012 Aug 10.